بررسی واژه‌های مشترک معنوی مربوط به «گناه» در قرآن کریم و روایات

حمید جلیلیان؛ سید ابوالفضل حسینی بناب

دوره 5، شماره 17 ، دی 1393، ، صفحه 159-187

https://doi.org/10.22054/ajsm.2015.1482

چکیده
  چکیده از نظر لغت‌شناسان و مفسّران، بررسی معنای واژه‌های قرآن یکی از ضرورت‌های ترجمه و تفسیر قرآن است. این ضرورت در باب واژگانی که مشترک معنوی هستند و به زبان دیگر، معادل دقیق و مشخّصی برای آنها وجود ندارد، چندین برابر می‌شود. در این مقاله، سعی بر آن است که واژه‌های قرآنی که از نظر معنایی با هم مشترک هستند و همة آنها در زبان فارسی ...  بیشتر