نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

استادیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

با ظهور اسلام، هر روز که بر شکوه اسلام و قدرت مسلمانان افزوده می‌شد، یهودیان عصر پیامبر(ص) که وجود دین آسمانی جدید را برنمی‌تافتند، از روش‌های خاصی برای رویارویی و مقابله با پیامبر(ص) بهره می‌جستند. از این رو، شروع به شبهه‌پراکنی و معارضات زبانی کردند. «معارضات زبانی» تمام رویارویی‌های غیرنظامی پیامبر(ص)، یعنی تمام شبهه‌پراکنی‌ها، جوسازی و طرح اتهامات را در بر می‌گیرد. در قرآن کریم، برخی معارضات به طور مستقیم (همراه با پاسخ‌های آن‌ها) و برخی معارضات به طور غیر‌مستقیم ذکر شده‌است. همچنین، گاه از شأن نزول‌ها و گاهی از پاسخ‌های قرآنی پی به معارضة یهود برده می‌شود. در این پژوهش، به بررسی هر دو نوع شبهه خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Jewish Language Contradictions of the Prophet's ((PBUH)) Age, According to the verses of the Holy Quran

نویسنده [English]

  • Zohreh Babaahmadi Milani

Assistant Professor of Quran and Hadith Science, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

With the advent of Islam, every day that the glory of Islam and the power of Muslims increased, the Jews of the time of the Prophet (pbuh), who did not embrace the existence of a new heavenly religion, used special methods to confront and confront the Prophet (pbuh); Hence, they began to spread suspicion and linguistic contradictions; "Language contradictions " include all of the Prophet's (pbuh) civilian confrontations, that is, all suspicions of spying, espionage, and accusations. Some of the contradictions are mentioned directly in the Holy Quran along with their answers, ie their doubts and answers are mentioned together and some of the contradictions are indirectly mentioned; sometimes the revelations and sometimes the Qur'anic answers reveal the Jewish opposition.   In this study, we will examine both types of suspicions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linguistic contradictions
  • Judaism
  • Quran
  • Prophet
  • Believers
ابن‌اثیر، عزالدّین علی. (1385/ 1965م.). الکامل فی‌التاریخ. بیروت: دار صادر.
ابن‌کثیر دمشقی، اسماعیل‌بن عمرو. (1419ق.). تفسیر القرآن‌ العظیم. تحقیق محمدحسین شمس‌الدّین. بیروت: دار الکتب ‌العلمیّة.
ابن‌منظور، محمدبن مکرم. (1414ق.). لسان العرب. بیروت: دار صادر.
ابن‌عطیّه اندلسی، عبدالحق‌بن غالب. (1422ق.). المحرر الوجیز فی ‌تفسیر الکتاب‌ العزیز. تحقیق عبدالسلام عبدالشافی محمّد. بیروت: دارا لکتب‌ العلمیّة.
ابن‌هشام، عبدالملک. (بی‌تا). السیرةالنبویّة. تحقیق مصطفی السقا و ابراهیم الأبیاری و عبدالحفیظ شلبی. بیروت: دار المعرفة.
ابوالفتوح رازی، حسین‌بن ‌علی. (1408ق.). روض‌الجنانو روح‌الجنان فی ‌التفسیر القرآن. تحقیق محمدجعفر یاحقی ـ محمدمهدی ناصح. مشهد: بنیان پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
آلوسی، محمود. (1415ق.). روح‌المعانی ‌فی ‌التفسیر القران العظیم. تحقیق عبدالباری عطیة. بیروت: دار الکتب‌ العلمیّة.
بحرانی، سیدهاشم. (1416ق.). البرهان فی‌ التفسیر القرآن. تحقیق قسم ‌الدّراسات الاسلامیّة مؤسسة البعثة. تهران: بنیاد بعثت.
بغوی، حسین‌بن ‌مسعود. (1420ق.). معالم ‌التنزیل ‌فی ‌التفسیر القرآن. تحقیق عبدالرزاق المهدی. بیروت: دار إحیاء التراث.
بلاغی نجفی، محمدجواد. (1420ق.). آلاء الرحمن فی‌ التفسیر القرآن. قم: بنیاد بعثت.
بلخی، مقاتل‌بن‌ سلیمان. (1423ق.). تفسیر مقاتل ‌بن سلیمان. تحقیق عبدالله محمود شحاته. بیروت: دارإحیاء التراث.
ثعلبی نیشابوری، احمد بن‌ابراهیم. (1422ق.). الکشف و البیان عن تفسیرالقران. بیروت: دارإحیاءالتراث العربی.
جعفری، یعقوب. (1383). «پندار باطل یهود دربارة بسته شدن درهای آسمان». مکتب اسلام. ش522. صص18ـ 22.
جوادی آملی، عبدالله. (1390). تفسیر تسنیم. تحقیق حیدرعلی ایوبی، حسین اشرفی و محمدفراهانی. قم: اسراء.
حسینی زبیدی، محمدمرتضی. (1391ق.). التاج العروس من جواهر القاموس. تحقیق عبدالستّار أحمد خراج. بیروت: دارالهدایة.
حسینی شاه عبدالعظیمی، حسین‌بن احمد. (1363). تفسیر اثنا عشری. ج1. تهران: انتشارات میقات.
حقی بروسی، اسماعیل. (بی‌تا).‌ تفسیر روح ‌البیان. بیروت: دارالفکر.
دروزة، محمد عزة. (1383). التفسیرالحدیث. قاهره: دارإحیاء الحدیث العربیّة.
راغب اصفهانی، حسین‌بن محمد. (1412ق.). المفردات فی غریب القرآن. تحقیق صفوان عدنان داودی. بیروت ـ دمشق: دارالعلم ـ الدار الشامیة.
رشیدرضا، محمد. (بی‌تا). تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار. بیروت ـ لبنان: دارالمعرفة.
زمخشری، محمود. (1407ق.). الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل. بیروت: دار الکتاب العربی.
سراج، منهاج. (1363). طبقات ناصری تاریخ ایران و اسلام. تحقیق عبدالحیّ حبیبی. تهران: دنیای کتاب.
سیوطی، جلال‌الدین. (1404ق.). الدر المنثور فی ‌تفسیر المأثور. قم: کتابخانة آیت‌الله مرعشی نجفی.
ـــــــــــــــــــــــ . (بی‌تا). لباب‌ النقول. تحقیق احمد عبدالشافی. بیروت ـ لبنان: دار الکتب ‌العلمیّة.
شاذلی، سیدقطب ابراهیم. (1412ق.).  فی الظلال القران. بیروت ـ قاهرة: دار الشرق.
شوکانی، محمدبن علی. (1414ق.).  فتح القدیر. دمشق/ بیروت: دار ابن کثیر. دار الکلم الطیب.
شیبانی، محمدبن حسن. (1413ق.). نهج‌البیان عن کشف معانی القرآن. تحقیق حسین درگاهی. تهران: بنیاد دایرةالمعارف اسلامی.
صادقی تهرانی، محمد. (1419ق.). البلاغ فی التفسیرالقرآن بالقرآن. قم: مؤلف.
طباطبائی، سید محمدحسین. (1417ق.). المیزان فی التفسیر القرآن. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعة مدرسین حوزة علمیّه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ . (1372). المیزان فی ‌التفسیر القرآن. تهران: دار الکتب ‌الإسلامیّة.
طبرسی، فضل‌بن حسن. (1372). مجمع‌البیان فی التفسیر القرآن. تحقیق محمدجواد بلاغی. تهران: ناصرخسرو.
طبری، محمدبن جریر. (1412ق.). جامع‌البیان فی التفسیر القرآن. بیروت: دار المعرفة.
طریحی، فخرالدین. (1375). مجمع البحرین. تحقیق سیّداحمد حسینی. تهران: کتاب‌فروشی مرتضوی.
طوسی، محمدبن حسن. (بی‌تا). التبیان فی تفسیر القرآن. تحقیق احمد قیصر عاملی. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
طیب، سید عبدالحسین. (1378). أطیب البیان فی ‌التفسیر القرآن. تهران: انتشارات اسلام.
فخرالدین رازی، محمدبن عمر. (1420ق.). مفاتیح ‌الغیب. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
فراهیدی، خلیل‌بن ‌احمد. (1410ق.). کتاب العین. قم: انتشارات هجرت.
فیض کاشانی، حسن. (1415ق.). تفسیر الصافی. تحقیق حسین اعلمی. تهران: الصدر.
قاضی ابرقوه همدانی، اسحاق بن محمد. (1377).سیرت رسول‌الله. تحقیق اصغر مهدوی. تهران: خوارزمی.
قرشی، سید علی‌اکبر. (1371).  قاموس قرآن. تهران: دار الکتب الإسلامیّة.
قرطبی، محمدبن ‌احمد. (1364). الجامع لإحکام القرآن. تهران: ناصرخسرو.
قمی مشهدی، محمدبن محمدرضا. (1368).کنزالدقائق و بحر الغرائب. تحقیق حسین درگاهی. بی‌جا: بی‌نا.
گردیزی، ابوسعید عبدالحی. (1363). زین الأخبار (تاریخ گردیزی). تحقیق عبدالحی حبیبی. تهران: دنیای کتاب.
مسعودی، ابوالحسن علی. (1409ق.). مروج الذهب و معادن الجوهر. تحقیق اسعد داغر. قم: دار الهجرة.
مصطفوی، حسن. (1360). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. تهران: انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
مظهری، محمد ثناءالله. (1412ق.). التفسیر المظهری. تحقیق غلام نبی تونسی. پاکستان: مکتبة رشدیة.
مغنیّه، محمدجواد. (بی‌تا). التفسیر المبین. قم: بنیاد بعثت.
مکارم شیرازی، ناصر. (1374). تفسیرنمونه. تهران: دار الکتب الإسلامیّة.
نجفی خمینی، محمدجواد. (1398ق.). تفسیر آسان. تهران: انتشارات اسلامیّة.
نخجوانی، نعمت‌الله‌بن محمود. (1999م.).الفواتح الإلهیةو مفاتح الغیبیة. مصر: دار رکابی للنشر.
واحدی، علی‌بن احمد. (1411ق.). اسباب‌ النزول ‌القرآن. تحقیق کمال بسیونی زغلول. بیروت ـ لبنان: دار الکتب‌ العلمیّة.