نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم ایران

2 دانشیار و استاد مدعو دانشگاه علوم و معراف قرآن کریم

چکیده

فحص و تدقیق در مباحث زبان‌شناسی خصوصاً معنی‌شناسی، ابعاد گوناگون یک متن را گشوده و در معنایابی و مفهوم سازی ترکیبات قرآنی، نقش محوری و اساسی را ایفا می کند. در بیان مفسران، از آیات ابتدایی سوره بقره چنین فهمیده می شود که قرآن در هدایت و یا در لاریب بودن صاحب جایگاه والایی است، چنانکه این آیه در بین قاریان به وقف معانقه معروف است که به معنای تخییر در وقف در موضع اول (ذلک الکتاب لاریب فیه) یا دوم (لاریب فیه هدی للمتقین) است. امّا براساس این مقال درک همنشینی ریب و تقوی در ترکیب آیه توجه عمیقی می طلبد چه اینکه چرا خداوند هدایتگری قرآن را به شرط تقوا، متناظر راه نداشتن شک در قرآن بیان می کند؟ با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی اشاره شد که اخلاق و تقوای الهی شرط لازم هدایتگری قرآن است. این عقیده با الهام از تفسیر آیه شریفه (...) به دست آمده است. ریب شک ساده نیست تا از طریق آگاهی زدوده شود. انسان مریب از حقیقت امر آگاه است و راه هدایت الهی را کتمان و انکار می‌ کند. پس آنان را باید به پرهیزگاری و ترس از خدا فرا خواند. پس هدایت‌ گری کتاب وحی تنها برای متقین است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

بررسی تلائم تقوی و ریب در ساختار آیه «ذلِکَ الْکِتَابُ لاَ رَیْبَ فِیهِ هُدًى لِلْمُتَّقِینَ‌»

نویسندگان [English]

  • behzad jalalvand 1
  • A A 2

1 دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم ایران

2 A

چکیده [English]

Examination of linguistics, especially semantics, opens up various dimensions of a text and plays a pivotal and fundamental role in the semantics and conceptualization of Qur'anic compositions. According to the commentators, from the first verses of Surah Al-Baqarah, it is understood that the Qur'an has a high position in guidance or in being larib, but according to this article, understanding the companionship of piety and piety in combining the verse requires deep attention as to why God guides On the condition of piety, corresponding to the absence of doubt in the Qur'an? Using descriptive-analytical method, it was pointed out that morality and divine piety is a necessary condition for guidance. This belief is inspired by the interpretation of the holy verse (ذلِکَ الْکِتَابُ لاَ رَیْبَ فِیهِ هُدًى لِلْمُتَّقِینَ‌). Rib is not a simple doubt to be removed through consciousness. Man is oblivious to the truth of the matter and conceals and denies the way of divine guidance. Therefore, they should be called to piety and fear of God. Therefore, the guidance of the book of revelation is only for the pious.
Examination of linguistics, especially semantics,

کلیدواژه‌ها [English]

  • translation
  • guidance of the Qur'an
  • rib
  • piety
  • Doubt