نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

استادیار علوم اجتماعی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران

چکیده

اعجاز بیانی قرآن‌ توسط تمام دانشمندان مسلمان به‌عنوان وجهی مهم از اعجاز قرآن پذیرفته شده است. در دوران اخیر نیز شرق‌شناسان مطالعات گسترده‌ای در این عرصه داشته‌اند؛ برخی با رعایت انصاف زبان به ستایش آن گشوده و برخی دیگر با طرح سؤالاتی، قصد خدشه‌دار نمودن آن را داشته تا وحیانی بودن این کتاب را زیر سؤال ببرند. در این پژوهش که به‌صورت توصیفی - تحلیلی انجام‌شده و جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از روش فیش‌برداری کتابخانه‌ای بوده است، با محور قرار دادن اشکالات جرج سیل در خصوص اشکالات ساختاری قرآن کریم، به بررسی و نقد این شبهات پرداخته شده است. هدف، استخراج جواب شبهات مطرح‌شده از کتب ادبی و تفاسیر و به دنبال آن دفاع از اعجاز ادبی قرآن بوده است. بدین منظور ابتدا شبهات گردآوری و نظرات جرج سیل پیرامون آن ذکر شده است و در یک جمع­بندی به بیان جواب آن پرداخته شده است. به نظر می‌رسد آشنا نبودن اشکال کنندگان با ساختار قرآن که یک ساختار گفتاری (خطابی) است و نه نوشتاری (کتابی)، منشأ طرح بسیاری از این شبهات گردیده است. حال آن‌که بسیاری از این اشکالات، به علّت ساختار گفتاری قرآن و نزول تدریجی آن طی بیست‌وسه سال و به اقتضای رعایت حال مخاطب بوده و نمایانگر اوج بلاغت و فصاحت قرآن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Study of Orientalists' Doubts on the Expressive Miracle of the Qur'an (based on the views of George Sale)

نویسنده [English]

  • Mohammad Soltanieh

Assistant Professor of Social Sciences, Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad, Iran

چکیده [English]

The expressive miracle of the Qur'an is one of the aspects that all Muslim scholars have accepted as an important aspect of the miracle of the Qur'an since the beginning of Islam. In recent times, orientalists have also conducted extensive studies in this field; Some have praised the fairness of the language and others have tried to tarnish it by asking questions to question the book's revelation. In this research, focusing on George Seal's problems in this field, the suspicions have been examined and criticized. The aim was to extract the answer to the doubts raised from literary books and commentaries, and then to defend the literary miracle of the Qur'an and its revelation. To this end, the collection of suspicions and George Seale's views on it are first mentioned; in a summary, the answer is given. It seems that the unfamiliarity of the perpetrators with the structure of the Qur'an, which is a spoken (spoken) rather than written (written) structure, has been the source of many of these doubts. However, many of these problems, due to the speech structure of the Qur'an and its gradual decline over twenty-two years, are in line with the audience and represent the peak of the rhetoric and eloquence of the Qur'an.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Orientation
  • miracle
  • rhetoric
  • doubt
قرآن کریم (همراه با ترجمه آزاد از حسین انصاریان)
ابن عاشور، محمد بن طاهر. (بی‌تا). التحریر و التنویر، جلد 12 و 26، چاپ اول، بیروت: مؤسسه التاریخ.
ابن وراق. (1378). اسلام و مسلمانی، ترجمه مسعود انصاری، چاپ اول، آمریکای شمالی، نسخه اینترنتی
ابو حیان، محمد بن یوسف. (1420 ق). البحر المحیط فی التفسیر، جلدهای متعدد، چاپ اول، بیروت: دار الفکر.
احمدیان، عبدالله. (1382 ش). قرآن‌شناسی، تهران: نشر احسان.
آذر نوش، آذر تاش. (1385 ش). فرهنگ معاصر عربی-فارسی، چاپ هفتم، تهران: نشر نی.
بندر ریگی، محمد. (1374 ش). المنجد (عربی-فارسی)، چاپ اول، تهران: انتشارات ایران.
حسن نیا، علی. (1398). خاورشناسان و حدیث شیعه، چاپ اول، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
رادمرد، عبدالله، رحمانی، هما. (1391). «کاربرد التفات در بافت کلام الهی»، لسان مبین، شماره 8.
راغب اصفهانی، حسین بن فضل. (1412 ق). مفردات الفاظ قرآن، تحقیق: صفوان عدنان داوودی، جلدهای متعدد، دمشق: دارالعلم.
زمانی، محمدحسن. (1385). «مفهوم شناسی، تاریخچه و دوره‌های استشراق»، مجله قرآن و مستشرقان، شماره اول.
زمانی، محمدحسن. (1385 ش). شرق‌شناسی و اسلام‌شناسی غربیان، قم: بوستان کتاب.
زمخشری، محمود. (1407 ق). الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، جلدهای متعدد، بیروت: دار الکتاب العربی.
ساسی سالم. (2001 م). نقد الخطاب الاستشراقی، جلد 1، چاپ اول، بیروت: دار المدار الاسلامی.
سبکى، على بن عبد الکافى. (بی‌تا). عروس الأفراح فی شرح تلخیص المفتاح، جلد 1، چاپ اول، بیروت: المکتبة العصریة
سیل، جرج. (بی‌تا). اسرار عن القرآن، تعریب: هاشم العربی، انتشارات نور الحیاة، بی جا، نسخه اینترنتی.
شاهد، رییس اعظم. (1384). اعجاز قرآن از دیدگاه مستشرقان، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد جامعه المصطفی العالمیه.
طاهر خانی، جواد. (1383 ش). بلاغت و فواصل قرآن، چاپ اول، تهران: جهاد دانشگاهی.
طباطبایى، سید محمدحسین. (1374 ش). ترجمه تفسیر المیزان، ترجمه: سید محمدباقر موسوى همدانى، جلدهای متعدد، چاپ پنجم، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسین حوزه علمیه قم.
طباطبائی، سید محمدحسین. (بی‏تا). المیزان فی تفسیر القرآن، جلد 1، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
طریحی، فخرالدین بن محمد. (1367 ش). مجمع البحرین، جلد 2 و 4، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
طوسی، محمد بن حسن. (1394 ش). تمهید الاصول (فی علم الکلام)، بی‏تا: رائد.
فخر رازی، محمد بن عمر. (1420 ق). تفسیر کبیر (مفاتیح الغیب)، جلدهای متعدد، چاپ سوم، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
مصباح یزدی، محمدتقی. (1389 ش). راه و راهنما شناسی، چاپ هفتم، قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره).
معرفت، محمدهادی. (1387). تلخیص التمهید، جلد 2، چاپ اول، قم، موسسه التمهید.
معرفت، محمدهادی. (1423). شبهات و ردود حول القرآن الکریم، چاپ اول، قم: موسسه التمهید.
معرفت، محمدهادی. (بی‏تا). نقد شبهات پیرامون قرآن کریم، ترجمه: حسن خرقانی و دیگران، چاپ سوم، قم: موسسه التمهید.
مکارم شیرازی، ناصر و دیگران. (1374 ش). تفسیر نمونه، جلدهای متعدد، تهران: دارالکتب اسلامیه.
نوری، حسین. (1368 ش). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم: موسسه آل البیت.