نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیارگروه روانشناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشجو

چکیده

این مطالعه باهدف تجربه زیسته اضطراب مرگ، قبل و پس از بازگشت دوباره به زندگی انجام گرفت. این پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی است. جامعه آماری پژوهش، تجربه‌کنندگان پدیده مرگ تقریبی حاضر در برنامه تلویزیونی زندگی پس از زندگی بودند که از بین آن‌ها تعداد 10 مصاحبه انتخاب و ثبت و ضبط شدند. اطلاعات به‌دست‌آمده با رویکرد 7 گانه کلایزی تجزیه‌وتحلیل شدند و از مجموع مصاحبه‌ها 16 مضمون اصلی و 37 مضمون فرعی استخراج شد. یافته‌های پژوهش نشان داد اغلب تجربه‌گران در موقعیت‌های مواجه با بیماری و در شرایط نارضایتی از زندگی، مرگ تقریبی را تجربه کردند. مؤلفه‌های مشاهده نور، ملاقات با اموات، موجودات والا و روحانی، نداشتن اختیار، تشدید حواس بینایی، تجربه احساسات خوشایند و ناخوشایند، درک رویدادهای اطراف بدن، مشاهده به‌صورت خیره شدن نگاه و مشاهده از همه زوایا و مرور زندگی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تبیین تجربه زیسته تجربه‌گران بود. هم‌چنین پدیده‌هایی مانند آب، نور، زمان و مکان و هیبت ظاهری اموات نسبت به ماهیت زمینی پدیده‌ها تغییر کرده بود. علاوه بر این، نتایج نشان داد زندگی برای این افراد معنا و مفهوم جدیدی پیداکرده و ترس، اضطراب و غفلت از مرگ نیز پس از بازگشت به زندگی از بین رفته بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Lived Experience of Death Anxiety after Returning to Life

نویسندگان [English]

  • leila zoghi 1
  • nahid soltanabadi 2

1 Assistant professor of psychology department and faculty member of Amin University of Police Sciences

2 studeant

چکیده [English]

The aim of this study was to experience the lived experience of death anxiety before and after returning to life. The statistical population of the study was the experimenters of the approximate death phenomenon present in the TV program Life after Life, from which 10 interviews were selected and recorded. The obtained data were analyzed by Maxqda 2022 software with 7-clays approach and extracted from the interviews of 16 main themes and 37 sub-themes. Findings showed that most experimenters experienced approximate death in situations of illness and in life dissatisfaction. The components of seeing light, meeting the dead, sublime and spiritual beings, lack of authority, intensifying the senses of sight, experiencing pleasant and unpleasant feelings, perceiving events around the body, zooming in and looking from all angles, and reviewing life are the most important components of explaining lived experience. He was an experimenter. Phenomena such as water, light, time, and place, and the apparent awe of the dead had also changed in relation to the terrestrial nature of the phenomena. In addition, the results showed that life had a new meaning for these people, and that fear, anxiety, and neglect of death had disappeared after returning to life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lived experience
  • death anxiety
  • life after death
  • return to life
قرآن کریم
اخوت، احمد (1371). دستور زبان داستان، اصفهان: نشر فردا.
آقایی میبدی، فروغ (1392). پیش درآمدی بر مطالعه روایت و روایت‌پژوهی. کهن‌نامه ادب پارسی، شماره 4(2).
بازرگان، عباس (1391). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران، دیدار
زاهدی، محمدرضا (1397). یاد مرگ و آثار آن از دیدگاه قرآن و روایات. تأمل، 3(6)، 87-65.
عابدی، حیدرعلی (1389). کاربرد روش تحقیق پدیده‌شناسی در علوم بالینی. راهبرد، 19(54)، 224-207.
قاسمیان‌نژاد جهرمی، علی نقی (1396). تجربه زیسته تجربه کنندگان نزدیک به مرگ در نمونه‌های ایرانی و آمریکایی. رساله دکتری، دانشکده علوم و تربیت روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
قاسمیان‌نژاد جهرمی، علی‌نقی. مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز. هاشمی، سید اسماعیل. بشلیده، کیومرث. خجسته مهر، رضا (1397). بررسی عناصر تجارب نزدیک به مرگ و ضرورت آگاهی از آن‌ها. تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 7(3)، 348-337.
قرائتی، محسن.(1386). تفسیرنور، جلد 9، تهران: موسسه­ی فرهنگی درس هایی از قرآن .
کرسول، جان (1396). پویش کیفی و طرح پژوهش انتخاب از میان پنج رویکرد (روایت پژوهی، پدیدارشناسی، نظریه داده بنیاد، قوم‌نگاری و مطالعه موردی). ترجمه حسن دانایی‌فرد و حسین کاظمی، تهران: صفار.
گروسی، سعیده. خواجه، روح اله. گروسی، بهشید (1393). درک افراد سوگوار از پدیده مرگ. اخلاق زیستی، 4(14)، 191-167.
گلپاشا، الهه. آسایش‌زارچی، محمدحسن. حسین زاده سرشکی، زهره (1393). نگرش نسبت به جهان پس از مرگ و سلامت روان. کنگره بین‌المللی فرهنگ و اندیشه دینی.
 المجلسی، بحارالانوار، انتشارات موسسه الوفاء، 1403، ج 66، ص 264.
وبستر، لئونارد. مرتوا، پاتریسی (2007). روش تحقیق روایت‌پژوهی: آشنایی با به‌کارگیری تحلیل روایتی رویدادهای کلیدی در پژوهش‌های روایت. ترجمه نرگس قلی‌زاده و حسن بودلایی (1398)، تهران: اندیشه احسان.
References
The Holy Quran
Akhvat, Ahmed (1992). Story Grammar, Isfahan: Farda Publishing. [in Persian]
Aghaie Meybodi, Forough (2012). An introduction to the study of narrative and narrative research. Ancient History of Persian Literature, No. 4(2). [in Persian]
Al-Majlisi, Bihar al-Anwar, Al-Wafa Institute Publications, 1403, vol. 66, p. 264.
Abedi, Heydar Ali (2010). Application of phenomenological research method in clinical sciences. Strategy, 19(54), 224-207.
Anthony S(2013). The child's discovery of death: a study in child psychology: Routledge.
Belanti, J., Perera, M., & Jagadheesan, K. (2008). Phenomenology of Near-death Experiences: A Cross-cultural Perspective. Transcultural Psychiatry, 45(1), 121–133. https://doi.org/10.1177/1363461507088001
Bianco, S., Testoni, I., Palmieri, A., Solomon, S., & Hart, J. (2019). The psychological correlates of decreased death anxiety after a near-death experience: the role of self-esteem, mindfulness, and death representations. Journal of Humanistic Psychology, 0022167819892107.
Blackmore, S. J., & Troscianko, T. S. (1989). The physiology of the tunnel. Journal of Near-Death Studies, 8(1), 15-28.
Bazargan, Abbas (2012). An introduction to qualitative and mixed research methods: common approaches in behavioral sciences. Tehran, Didar. [in Persian]
Bush, N. E. (2006). Afterward: Making meaning after a frightening near-death experience. Journal of Near-Death Studies, 21(2), 99-133.
Creswell, W. (2012). Qualitative inquiry and research design; choosing among five approaches. (3rd Edition). SAGE Publication, Inc.
Creswell, John (2016). Qualitative survey and research design chosen among five approaches (narrative research, phenomenology, foundational data theory, ethnography and case study). Translated by Hassan Danaeifard and Hossein Kazemi, Tehran: Safar.
Facco, E., & Agrillo, C. (2012). Near-death experiences between science and prejudice. Frontiers in human neuroscience, 6, 209.
Fenwick, P., & Fenwick, E. (1995). The truth in the light. New York: Berkley.
Flick, A. (2009). An Introduction to Qualitative Research, Ney Publishers. A catalogue record for this book is available from the British Library.
Ghasemiannejad, A., Long, J., Nouri, F. F., & Krahnakian, K. (2014). Iranian Shiite Muslim near-death experiences: Features and aftereffects including dispositional gratitude. Journal of Near-Death Studies, 33(1), 30-42.
Greyson, B. (1983). The Near-Death Experience Scale: Construction, reliability, and validity. Journal of Nervous and Mental Disease, 171, 369-375.
Greyson, B. (1990). Near-Death encounters with and without Near-Death Experiences: comparative NDE scale profiles. Journal of Near-Death studies, 8, 151-161.
Greyson, B. (2010). Implications of near-death experiences for a postmaterialist psychology. Psychol Relig Spiritual, 2, 37-45.
Grossi, Saida. Khwaja, the soul of God. Grossi, Behshid (2013). Bereaved people's understanding of the phenomenon of death. Bioethics, 4(14), 191-167.
Golpasha, Elaheh. Asayeshzarchi, Mohammad Hassan. Hosseinzadeh Sareshki, Zahra (2013). Attitude towards the world after death and mental health. International Congress of Culture and Religious Thought.
Ghasemiannejad Jahormi, Ali Naghi (2016). The lived experience of near-death experiencers in Iranian and American samples. PhD Thesis, Faculty of Psychological Sciences and Education, Shahid Chamran University of Ahvaz.
Ghasemiannejad Jahormi, Alinaghi. Mehrabizadeh Honarmand, Mahnaz. Hashemi, Seyyed Ismail. Beshlideh, Kyomarth. Khojasteh Mehr, Reza (2017). Examining the elements of near-death experiences and the need to be aware of them. Qualitative Research in Health Sciences, 7(3), 348-337.
Holden, J. M. (1996). Effect on emotional well-being of hypnotic recall of the neardeath experience. Journal of Near-Death Studies, 14(4), 273-280.
Holden, J. M., Greyson, B., & James D. (Eds.). (2009). The handbook of near-death experiences: Thirty years of investigation. Santa Barbara, CA: Praeger/ABCCLIO.
Jong, J., Ross, R., Philip, T., Chang, S. H., Simons, N., & Halberstadt, J. (2018). The religious correlates of death anxiety: A systematic review and meta-analysis. Religion, Brain & Behavior, 8(1), 4-20.
Lange, R., Greyson, B., & Houran, J. (2015). Using Computational Linguistics to Understand Near-Death Experiences: Concurrent Validity for the Near-Death Experience Scale. Psychology of Conciousness: Theory, Research, and Practice. doi: 10.1037/cns0000040.
Long, J., & Perry, P. (2011). Evidence Of the Afterlife, Harpercollins E-Books.
Moody, R. (1978). Reflection on Life after Life. Bantam edition. USA, Bantam Books.
Moody, R. A. (1988). The light beyond: New explorations by the author of life after Life. New York: Bantam.
Nouri, F. M. (2008). Electromagnetic aftereffects of near-death experiences. Dissertation Prepared for the Degree of doctor of philosophy. University of north Texas.
Purkayastha, M., & Mukherjee, K. K. (2012). Three cases of near death experience: Is it physiology, physics or philosophy?. Annals of neurosciences, 19(3), 104.
Qaraeti, Mohsen. (n.d.). Tafsir Noor, Volume 9, Page 94. [in Persian]
Ring, K., & Valarino, E. E. (2006). Lessons from the light: What we can learn from near-death experience. Needham, MA: Moment Point Press.
San Filippo, D. (2006). Religious Interpretations of Death, Afterlife & NDEs. Orland: Kimball publishing.
Tassell-Matamua, N. (2014). Near-death experiences and the psychology of death. Omega, 68(3), 259-277.
Webster, L. and P. Mertova (2007), Using Narrative Inquiry as a Research Method, NewYork: Routledge
Webster, Leonard. Mertova, Patricia (2007). Narrative research method: familiarity with the use of narrative analysis of key events in narrative research. Translated by Narges Qolizadeh and Hassan Boudelai (2018), Tehran: Andisheh Ehsan.
Zahedi, Mohammad Reza (2017). Remembrance of death and its effects from the perspective of the Qur'an and hadiths. Reflection, 3(6), 65-87.