نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی مشهد، ایران

2 استادیار، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی مشهد، ایران

چکیده

به‌موازات تلاش‌های همیشگی دولت‌های غربی جهت نفوذ فرهنگی در جوامع اسلامی، از اواخر دهه 1990 موج فمینیسم اسلامی در بسیاری از کشورهای اسلامی به راه افتاده است. ازآنجاکه این نهضت پسوند اسلامی را یدک می‌کشد سعی بر آن دارد که خود را مجزا از فمینیسم سکولار معرفی نموده و بدین ترتیب جایگاه مناسبی در بین جوامع اسلامی برای خود ایجاد کند. با توجه به این‌که فمینیسم اسلامی می‌تواند ابزاری برای تهاجم فرهنگی علیه جامعه ایرانی باشد، پژوهش حاضر باهدف ارائه الگوی آسیب‌های اجتماعی فمینیسم اسلامی با استناد به قرآن و احادیث معصومین (ع) انجام شده است. رویکرد اصلی مورداستفاده در این تحقیق، تحلیل کیفی نتایج حاصل از مصاحبه با اساتید علوم قرآنی و در ادامه هرمنوتیک متن محور است که در آن با بررسی اسناد مرتبط با فمینیسم اسلامی و همچنین مراجعه به آیات قرآن کریم و احادیث معصومین علیهم‌السلام نسبت به واکاوی آسیب‌های فمینیسم اسلامی پرداخته شده است. نتایج به‌دست‌آمده در این پژوهش نشان می‌دهد که اولاً فمینیسم اسلامی در اساس هیچ تفاوت ماهوی با فمینیسم سکولار غربی ندارد؛ ثانیاً فمینیسم اسلامی با الگوی مجموعه آسیب‌های فرهنگی-اجتماعی چون تزلزل بنیان خانواده، نفی حجاب و عفاف، سوق دادن اجتماع به سمت جامعه دوجنسی و مهم‌تر از آن، تضییع جایگاه زن در جامعه همراه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Social Detriments of Islamic Feminism from the Perspective of Quranic Verses and Hadiths

نویسندگان [English]

  • Mohammad Fatehi 1
  • Mohammad Javad Tavakoli Khaniki 2

1 Faculty member, University of Holy Quranic Sciences and Knowledge, Faculty of Quranic Sciences of Mashhad, Mashhad, Iran.

2 Assistant Professor, University of Holy Quranic Sciences and Knowledge, Faculty of Quranic Sciences of Mashhad, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Feminism in general and Islamic feminism in particular has been the most prominent movement in modern times to protect women's rights. Since Islamic societies have always been exposed to a wide range of ideas and norms emanating from Western culture, the wave of Islamic feminism has been raging in many Islamic countries since the late 1990s. Since this movement carries the Islamic suffix, it tries to introduce itself separately from Western secular feminism and thus create a suitable position for itself among Islamic societies. Given that Islamic feminism can be a potentially effective tool for cultural aggression against Iranian society, the present study aims to investigate the negative consequences of promoting the idea of Western gender equality in Islamic countries based on the Quran and hadith. The main approach in this study includes text-based hermeneutics and theme analysis based on an interview with experts. The results obtained in this study show that, firstly, Islamic feminism is basically no essentially different from Western secular feminism; secondly, Islamic feminism is associated with socio-cultural harms such as shaking the foundation of the family, denying the veil and chastity, leading society towards a bisexual society and, more importantly, undermining the position of women in society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural security
  • Cultural Invasion
  • Islamic Feminism
  • Family
قرآن کریم
ابوالمعالی، خدیجه. (1391). پژوهش کیفی از نظریه تا عمل. تهران: انتشارات علم
حسینی، ابراهیم. (1389). فمینیسم. تهران: دفتر نشر معارف، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، معارف
مرادزاده، علی؛ مریم مرادزاده. (1397). فمینیسم و حقوق زن. تهران: انتشارات ناد
رازقی، محمدعلی؛ مرتضی براتی، داوود داداش نژاد. (1399). فمینیسم؛ مبانی ایجابی یا سلبی در قرآن کریم. مطالعات قرآنی، دوره 11، شماره 42، صص 9-33.
ربانی اصفهانی، حوریه؛ یزد خواستی، بهجت. (1394). بررسی کیفی تأثیر فمینیسم رادیکال بر نقش زن در نهاد خانواده و مقایسه آن با تمهیدات اسلام (مطالعه موردی زنان شهر اصفهان). مجله جامعه شناسی کاربردی، شماره 2، صص 125-140.
طباطبائی، سیدمحمدحسین؛ ناصر مکارم‌شیرازی، محمدتقی مصباح‌یزدی، محمدجواد حجتی‌کرمانی. (1366). تفسیر المیزان. تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء
زینلی، رامین. (1396). فمینیسم جزایی. تهران: نشر علمی کالج
فاضل‌لنکرانی، محمدجواد. (1399). حجاب در قرآن کریم. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)
فرهمند، مریم؛ بختیاری، آمنه. (1385). واگردهای فمینیستی در ازدواج. مطالعات راهبردی زنان، شماره 31، صص 85-96.
قاسم‌پور، فاطمه؛ نصرت خوارزمی، زهره. (1398). مطالعه تطبیقی رویکرد فمینیسم اسلامی و امام خمینی (ره) در تحقق حقوق اجتماعی و سیاسی زنان در حکومت اسلامی. نظریه‌های اجتماعی متفکران مسلمان، شماره 2، صص 221-248.
قرائتی، محسن. (1386). تفسیر نور. تهران: مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
عقدایی، نفیسه. (1396). جریان‌شناسی فمینیسم اسلامی و رویکرد آن به نظام خانواده. تهران: انتشارات نظری
مرادی، مجید؛ شهره جلال پور، کیانوش پای فرد. (1398). نگاهی به مفهوم فمینیسم در عصر حاضر. پژوهشنامه اندیشه معاصر، شماره 3، صص 75-102.
مطهری، مرتضی. (1398). نظام حقوق زن در اسلام. تهران: انتشارات صدرا
مقدمی، مریم؛ غلامحسین غلامحسین زاده، نجمه دری، حسن ذوالفقاری. (1399). بررسی آسیب شناسانه آثار ادبی فمینیستی با تأکید بر جایگاه خانواده و مسائل آن در نظریه‌های فمینیستی. زن و جامعه، شماره 1، صص 177-197.
نریمانی، سوسن؛ مرتضی براتی، ابراهیم باغشنی. (1398). بررسی مبانی خداشناختی هرمنوتیک قرآنی در اندیشه علامه طباطبائی. معرفت فلسفی. شماره 63، صص 129-142.
 
References
The Holy Quran.
Aboulmaali, Khadigeh., (2011). Qualitative research from theory to practice. Science Publications [in Persian]
Akhlaghi, Marzieh. (2019). The position of women in Judaism and Islam. Journal of Islamic Studies on Gender and Family, Volume 2, Number 2, pp. 7-17. [in Persian]
Angelides, S. (2004). Feminism, child sexual abuse, and the erasure of child sexuality. GlQ: a Journal of lesbian and Gay Studies, 10(2), 141-177.
Azam, H. (2018). Islamic Feminism between Islam and Islamophobia. Journal of Middle East Women's Studies, 14(1), 124-128.
Bahmanpour, Abdullah, Sedigheh Al-Kathir (2015). Examining and criticizing feminist inferences from hijab. Islam and Social Studies, Volume 2, Number 10, pp. 145-174. [in Persian].
Buschman, J. K., & Lenart, S. (1996). " I am not a feminist, but...": College women, feminism, and negative experiences. Political Psychology, 59-75.
Dutta, S. (2021). Divorce, kinship, and errant wives: Islamic feminism in India, and the everyday life of divorce and maintenance. Ethnicities, 11 (3), 201-217
Farahmand, Maryam; Bakhtiari, Amina. (2006). Feminist reversals in marriage. Strategic Studies of Women, Volume 8, Number 31, pp. 85-96. [in Persian]
Gholami, Ali. (2020), Undermining human rights in the West (Case study: Fathers and sons' rights with emphasis on the American feminist movement). Political Science, Volume 32, Number 2, pp. 513-536. [in Persian]
Hedayatzadeh, Mohammad Sadegh; Piruzfar, Soheila; Raisian, Gholamreza (2017). An Analysis of Islamic Feminists' Perspectives on the Hijab, A Case Study of Asma Barlas's Perspectives. Gender and Family Studies, Volume 5, Number 2, pp. 35-64. [in Persian]
Karami, Mohammad Taqi; Mahboubi Shariat Panahi, Nasim Sadat. (2013). Islamic feminism, concepts and possibilities. Journal of Strategic Studies of Women (Former Women's Book), Volume 15, Number 59, pp. 229-263. [in Persian]
Maghribi, R., & Makhlouf, Y. (2020). Family Law Reform in Lebanon: A Strategic Role for Transnational Islamic Feminism. Al-Raida Journal, 44(2), 139-155.
Moradi, Majid; Shohreh Jalalpour, Kianoosh Pai Fard. (2019). A look at the concept of feminism in the present age. Journal of Contemporary Thought, Volume 1, Number 3, pp. 75-102. [in persian]
Motahari, Morteza (2019). The system of women's rights in Islam. Tehran: Sadra Publications [in Persian]
Mutaqin, Z. Z. (2018). Culture, Islamic feminism, and the quest for legal reform in Indonesia. Asian Journal of Women's Studies, 24(4), 423-445.
Narimani, Susan; Morteza Barati, Ebrahim Baghshani. (2019). A study of the theological foundations of Quranic hermeneutics in the thought of Allameh Tabatabai. Philosophical knowledge. Volume 3, Number 63, pp. 129-142. [in Persian]
Qasempour, Fatemeh; Nusrat Kharazmi, Zohreh. (2019). A Comparative Study of the Approach of Islamic Feminism and Imam Khomeini in Realizing the Social and Political Rights of Women in Islamic Government. Social Theories of Muslim Thinkers, Volume 9, Number 2, pp. 221-248. [in Persian]
Rabbani Isfahani, Hourieh; Yazd Khasti, Behjat. (2015). Qualitative study of the effect of radical feminism on the role of women in the family institution and its comparison with Islamic arrangements (Case study of women in Isfahan). Applied Sociology, Volume 26, Number 2, pp. 125-140. [in perain]
Razeqi, Mohammad Ali; Morteza Barati, Davood Dadashnejad. (2020). feminism; Positive or negative principles in the Holy Quran. Quranic Studies, Volume 11, Number 42, pp. 9-33. [in Persian]
Rehman, T. (2020). Islamic Feminism: The Challenges and Choices of Reinterpreting Sexual Ethics in Islamic Tradition. Society and Culture in South Asia, 6(2), 214-237.
Rudman, L. A., & Phelan, J. E. (2007). The interpersonal power of feminism: Is feminism good for romantic relationships?. Sex Roles, 57(11), 787-799.
Seedat, F. (2013). Islam, feminism, and Islamic feminism: Between inadequacy and inevitability. Journal of Feminist Studies in Religion, 29(2), 25-45.
Shahin, F. (2020). Islamic Feminism and Hegemonic Discourses on Faith and Gender in Islam. International Journal of Islam in Asia, 1(1), 27-48.
Zubair, S., & Zubair, M. (2017, July). Situating Islamic feminism (s): Lived religion, negotiation of identity and assertion of third space by Muslim women in Pakistan. In Women's Studies International Forum (Vol. 63, pp. 17-26). Pergamon