نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدرسه علمیه عالی تخصصی فاطمه الزهرا (س)، اصفهان، ایران

2 استادیار، جامعه المصطفی (ص) العالمیه، قم، ایران

چکیده

یکی از گستره‌های تربیتی قرآن، به فعلیت درآوردن استعدادهای انسان‌ها برای رسیدن به عصر ظهور دین الهی در سرتاسر عالم است. سوره صف، یکی از مسبحاتی است که مضامین تربیتی آن مجاهده برای رسیدن به ظهور و فتح قریب است و مؤلفه‌های تربیتی آن می‌تواند الگوی مناسبی برای زمینه‌سازی ظهور برای عصر حاضر باشد. ازاین‌رو محقق سعی دارد با استفاده از روش استراتژی تحلیل داده بنیاد متنی، الگوی تربیت جهادی این سوره را کشف کند. در این پژوهش با رجوع به برخی از تفاسیر و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، کدگذاری باز، کدگذاری محوری و درنهایت کدگذاری انتخابی با رویکرد جهادی انجام‌شده است. از مهم‌ترین مؤلفه‌های این سوره ترغیب به جهاد است و مجاهدان برای رسیدن به فتح قریب با عزمی راسخ تحت رهبری رسولان الهی برمبنای احیا دین و نشرواعلای کلمه حق و درراستای رسیدن به سعادت و هدایت بر اساس اصل توحید محوری و نبوت و معاد باوری از برترین شریعت الهی، یعنی دین پیامبر خاتم مجاهده می‌کنند و مجال دست‌یابی به آن با روش‌های جهادی تربیتی نظیر بشارت و تلویح و زدودن موانع آن همچون کفر و فسق و جهل صورت می‌گیرد و سرانجام باهدف نهایی یعنی ظهور دین الهی الگوی جهادی این سوره ترسیم می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Jihadi Upbringing Model of Surah Saf by Using of Database Method

نویسندگان [English]

  • Tayyebeh Haghighi Najafabadi 1
  • Mohsen Khoshfar 2

1 Ph.D. Student of Fatemeh Al-Zahra Higher Specialized Theological School, Isfahan, Iran

2 Assistant professor, Al-Mustafa International University, Qom, Iran

چکیده [English]

One of the upbringing aspects of the Qur'an is the growth of human talents to reach the age of the advent of Imam Mahdi. Surah Saf, as one of the mosabbahat of the Qur'an, contains many Jihadi upbringing topics. Therefore, the researcher tries to discover the upbringing methods of this Surah by using the strategy of database textual method. In this research, by using of data analysis, open coding, pivotal coding, and finally selective coding with the Jihadi approach have been done. One of the most important Jihadi issues of this Surah is the duties of the educator, i.e. benevolence and forgiveness of the educator which helps the educated to achieve his duties, i.e. knowing the divine lordship by the factors of upbringing, i.e. jihad, determination, and hard work, until the imminent conquest and journey to God will be achieved with great insight and victory. The jihadi upbringing methods of this surah are based on the revival of religion and the publication of the word of truth. In order to achieve happiness and guidance of the educated, the principle of monotheism and resurrection and worship is the basis of this divine jihadi upbringing, which arises from the best divine religion, the religion of the Prophet of Islam, which can be achieved through jihadi upbringing methods of evangelism and removing obstacles such as infidelity, immorality, and ignorance. Finally, the jihadi upbringing model of this surah is drawn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • jihadi Upbringing
  • Surah Saf
  • Database
قرآن مجید
آل‌غازی، عبدالقادر، 1382، بیان المعانی، چاپ اول، سوریه - دمشق، مطبعة الترقی
آلوانی، سید مهدی، دانایی فر، حسن، عادل آذر، 1386، روش‌شناسی پژوهشی کیفی در مدیریت، رویکرد جامع، انتشارات صفار
 دروزه، محمد عزه، 1421، التفسیر الحدیث: ترتیب السور حسب النزول، چاپ دوم، بیروت، دار الغرب الإسلامی
راغب اصفهانی، حسین بن محمد، 1412، مفردات ألفاظ القرآن، چاپ اول، لبنان- بیروت، دار الشامیة
زمخشری.‌، محمود بن عمر،1386، مقدمه الادب، ایران -تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران
زحیلی، وهبه، التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، 32 جلد، دار الفکر - سوریه - دمشق، چاپ: 2، 1411 ه.ق.
طباطبائی، محمد حسین،1390، المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ دوم، لبنان- بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات
 طیب، عبدالحسین،1369، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، چاپ دوم، تهران، اسلام
فراهیدی، خلیل ابن احمد،1409، کتاب العین، چاپ دوم، قم: موسسه دارالهجرة
قمی، علی بن ابراهیم،1336، تفسیر القمی، چاپ سوم، قم، دار الکتاب
 مصطفوی، حسن،1430، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، چاپ سوم، تهران، مرکز نشر آثار علامه
 مدرسی، محمدتقی،1419، من هدی القرآن، چاپ اول، تهران، دار محبی الحسین
مکارم شیرازی، ناصر، 1371، تفسیر نمونه، چاپ دهم، تهران، دار الکتب الإسلامیة
هومن، علی حیدر،1386، شناخت روش علمی در علوم رفتاری، تهران. انتشارات سمت
منصوریان، یزدان، 1386، گراند تئوری چیست وجه کاربردی دارد، ویژه نامه همایش علم اطلاعات وجامعه اطلاعاتی اصفهان، دانشگاه اصفهان، ص 390
دانایی فر، حسن و نونا مؤمنی، 1378 تئوری رهبری اثر بخشی از دیدگاه امام علی استراتژی تئوری داده بنیاد متنی، مطالعات انقلاب اسلامی شماره 14، ص 17
کلاکی، حسن، 1388، نظریه بنیادی به مثابه روش نظریه پردازی دوره سوم، ارتباطات، نامه پژوهش فرهنگی سابق، ص 10.
 
References
The Holy Quran
Al-Ghazi, Abdul Qadir, (20030, Bayan al-Ma'ani, first edition, Syria - Damascus, Al-Tarqi Press. [in Arabic]
Alvani, Seyed Mehdi, Danaifar, Hassan, Adel Azar, (2016), Qualitative Research Methodology in Management, Comprehensive Approach, Safar Publications. [in Persian]
Danai Far, Hassan and Nona Momeni, (1999). Effective leadership theory from the perspective of Imam Ali, textual foundation data theory strategy, Islamic Revolution Studies No. 14, p. 17. [in Persian]
Daruzeh, Muhammad Azzah, (2000), al-Tafsir al-Hadith: the arrangement of suras according to descent, second edition, Beirut, Dar al-Gharb al-Islami. [in Arabic]
Farahidi, Khalil Ibn Ahmad, (1409), Kitab al-Ain, second edition, Qom: Dar al-Hajra Institute. [in Persian]
Homan, Ali Haider, (2016), Understanding the Scientific Method in Behavioral Sciences, Tehran. Side Publications. [in Persian]
Kalaki, Hassan, (2009), fundamental theory as a theorizing method of the third period, communication, former cultural research letter, p. 10. [in Persian]
Lee, J. (2001), A Grounded Theory: Integration and Internalization in ERP
Adoption and Use, Unpublished Doctoral Dissertation, University of Nebreska, In Proquest UMI Database
Mustafavi, Hassan, (2008), Tahaqiq fi klemat al-Qur'an al-Karim, third edition, Tehran, Allameh's Works Publishing Center. [in Persian]
Madrasi, Mohammad Taqi, (1998), Man Hoda al-Qur'an, first edition, Tehran, Dar Mohibi Al-Hussein. [in Persian]
Makarem Shirazi, Nasser, (1992), sample interpretation, 10th edition, Tehran, Dar al-Kitab al-Islamiyya. [in Persian]
Mansourian, Yazdan, (2016), What is the practical aspect of grand theory, special issue of Isfahan Information Science and Information Society Conference, Isfahan University, p. 390. [in Persian]
Qomi, Ali bin Ibrahim, (1957), Tafsir al-Qami, third edition, Qom, Dar al-Kitab. [in Persian]
Ragheb Esfahani, Hossein bin Muhammad, (1991), Al-Qur'an Vocabulary, first edition, Lebanon-Beirut, Dar Al-Shamiya. [in Arabic]
 
Strauss, Anselm L., & Corbin, Juliet (1990), Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Sage
Tabatabaei, Mohammad Hossein, (2013), Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an, second edition, Lebanon-Beirut, Al-Alami Publishing House. [in Arabic]
Tayeb, Abdul Hossein, (1990), Atyeb al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, second edition, Tehran, Islam. [in Persian]
Zamakhshari, Mahmoud bin Omar, (2007), Introduction to Literature, Iran-Tehran, Institute of Islamic Studies, University of Tehran. [in Persian]
Zaheili, Wahba, (1990). al-Tafsir al-Munir fi al-Aqeedah wa al-Sharia wa al-Manhaj, 32 volumes, Dar al-Fikr - Syria - Damascus, edition: 2, 1990. [in Arabic]