نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تفسیر قرآن مجید، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، تهران، ایران

چکیده

در دنیای امروز بیشترین توجه جوانان معطوف به فضای مجازی است، درحالی‌که انتقال مفاهیم قرآنی در این فضا بر اساس اقتضائات جهان معاصر صورت نگرفته است. لذا درک این شرایط، متولیان قرآنی را به لزوم به‌کارگیری روش‌های نو در انتقال مفاهیم قرآنی به مخاطب جوان رهنمون می‌سازد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، روش‌های جذاب‌سازی مفاهیم قرآنی و زمینه‌های جذب مخاطب به قرآن را با استناد به آیات و روایات، موردبررسی قرار داده است. سپس با استفاده از روش میدانی و انتشار پرسشنامه، اثربخشی این روش‌ها را از نگاه مخاطبان ارزیابی نموده است. بر اساس این پژوهش، روش طرح سؤال و استفاده از قالب‌های داستانی و هنرهای نمایشی در جذاب‌سازی مفاهیم قرآنی تأثیر زیادی دارند و ضعف اصلی در انتقال مفاهیم قرآنی، خلأ انتقال کاربردی و قابل تطبیق بر مصادیق آن‌ها و استفاده کم از تصاویر مرتبط با مفاهیم قرآنی در فضای مجازی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Methodology of Transmitting Quranic Concepts to the Young Audience based on the Requirements of the Contemporary World

نویسندگان [English]

  • Reza Amani 1
  • Rouhollah Karimi Dardashti 2

1 Associate Professor, University Of Holy Quranic Sciences and Knowledge, Tehran, Iran

2 Master of interpretation of Holy Quran, University of Holy Quranic Sciences and Knowledge, Faculty of Quranic Sciences of Tehran, Iran

چکیده [English]

In today's world, most attention of young people is focused on cyberspace, while the transfer of Quranic concepts in this space has not been done according to the requirements of the contemporary world. Therefore, understanding these conditions leads the Quranic trustees to the need to use new methods in transmitting Quranic concepts to the young audience. Using the descriptive-analytical method, the present study has investigated the methods of attracting Quranic concepts and the contexts of attracting the audience to the Quran by quoting verses and hadiths. Then, using the field method and publishing a questionnaire, he evaluated the effectiveness of these methods from the perspective of the audience. According to this study, the method of questioning and the use of narrative formats and performing arts have a great impact on the attractiveness of Quranic concepts and the main weakness in the transfer of Quranic concepts, practical and applicable transfer gap in their examples, and low use of images related to Quranic concepts in cyberspace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transmitting concepts
  • Method
  • Cyberspace
  • Audience
  • Quranic concepts
قرآن کریم، ترجمة ناصر مکارم شیرازی.
نهج‌البلاغه.
-ابن أبی‌الحدید، عبدالحمید بن هبۀالله. (1404 ق). شرح نهج‌البلاغه، محقق: محمد ابوالفضل ابراهیم، 10 جلد، چاپ اول، قم: مکتبة آیۀالله المرعشی النجفی.
-ابن بابویه، محمد بن علی. (1385). علل الشرائع، 2 جلد، چاپ اول، قم: کتاب‌فروشی داوری.
-امینی‌خواه، مصطفی. (1399). این است گرام، چاپ دوم، قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها.
-حسینی، سید بشیر؛ ساقیان، طاها. (1398). فالوورربایی در روز روشن، چاپ اول، تهران: کانون اندیشه جوان.
-حسینی آقایی، سیدمحمدتقی؛ صدیق اورعی، غلامرضا. (1394). آسیب‌شناسی تبلیغ دینی با تأکید بر مخاطبان جوان، چاپ اول، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
-حسینی‌زاده، سیدعلی؛ حاجی‌ده‌آبادی، محمدعلی. (1385). بررسی مسائل تربیتی جوانان در روایات، چاپ اول، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ تهران: سازمان فرهنگی – هنری شهرداری تهران، مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران.
-خسروی، علی. (1398). جذاب‌سازی آموزه‌های قرآنی برای کودکان، چاپ اول، قم: نشر جمال.
-ساجدی، ابوالفضل. (1395). دین‌گریزی چرا؟ دین‌گرایی چه‌سان؟ تعلیم و تربیت دینی نسل نو، چاپ پنجم، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
-شریفی، سیدمهدی؛ و همکاران. (1399). فنون اقناع در رسانه، چاپ اول، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
-طباطبایی، سید محمد حسین. (1417 ق). المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ پنجم، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعة مدرسین حوزه علمیه قم.
-عابدینی، محمد رضا. (1400). آداب انس با قرآن، چاپ اول، قم: نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها).
-عابدینی، محمد رضا. (1399). سیره تربیتی پیامبران حضرت ادریس علیه السلام، چاپ اول، قم: نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها).
-عابدینی، محمد رضا. (1399). شاگردپروری، چاپ اول، قم: نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها).
-فیروزآبادی، سید ابوالحسن. (1399). تحول در عصر فضای مجازی، چاپ اول، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)؛ پژوهشگاه فضای مجازی.
-کشی، محمد بن عمر. (1409 ق). إختیار معرفة الرجال، محقق: محمد بن الحسن طوسی/ حسن مصطفوی، چاپ اول، مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه مشهد.
-کلینی، محمد بن یعقوب. (1407 ق). الکافی، 8 جلد، محقق: علی اکبر غفاری؛ محمد آخوندی، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب‌الاسلامیه.
-محمودی، حسن؛ آیتی، اصغر. (1397). شیوه‌های جذاب‌سازی کلاسهای معارف دین، چاپ چهارم، قم: همای غدیر.
-مجلسی، محمدباقر. (1403 ق). بحارالانوار، 111 جلد، چاپ دوم، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
Reference
Holy Quran, translated by Nasser Makarem Shirazi.
Abedini, Mohammad Reza. (2021). Etiquette of Humans with the Qur'an, first edition, Qom: Ma'arif Publishing House (affiliated with the Supreme Leader's Representation Institution in Universities). [in Persian]
Abedini, Mohammad Reza. (2019). The educational life of the Prophets - Hazrat Idris, peace be upon him, first edition, Qom: Ma'arif Publishing House (affiliated with the Supreme Leader's Representation Institution in Universities). [in Persian]
Abedini, Mohammad Reza. (2019). Discipleship, first edition, Qom: Maarif Publications (affiliated with the institution representing the supreme leadership in universities). [in Persian]
Aminikhah, Mustafa. (2019). This is Gram, 2nd edition, Qom: Supreme Leader's Representative Institution in Universities. [in Persian]
Firouzabadi, Seyyed Abolhassan. (2019). Transformation in the age of virtual space, first edition, Tehran: Imam Sadiq University (AS); Virtual Space Research Institute. [in Persian]
Hosseini, Seyyed Bashir; Saqiyan, Taha. (2018). Follower hijacking in the bright day, first edition, Tehran: Young Andishe Javan Center. [in Persian]
Hosseini Aghaei, Seyyed Mohammad Taghi; Sediq Orei, Gholamreza. (2014). The Pathology of Religious Propaganda with Emphasis on Young Audiences, First Edition, Qom: Hozah and University Research Center. [in Persian]
Hosseinizadeh, Seyyed Ali; Hajidehabadi, Mohammad Ali. (2006). Investigating youth educational issues in traditions, first edition, Qom: Hozah and University Research Institute; Tehran: Cultural and Artistic Organization of Tehran Municipality, Tehran Cultural Studies Center. [in Persian]
Ibn Abi al-Hadid, Abdul Hamid bin Hiba Allah. (1983). Commentary on Nahj al-Balagha, researcher: Muhammad Abulfazl Ibrahim, 10 volumes, first edition, Qom: School of Aye Allah al-Marashi al-Najafi. [in Persian]
Ibn Babouyeh, Muhammad bin Ali. (2006). The Causes of Laws, 2 volumes, first edition, Qom: Davari Bookstore. [in Persian]
Khosravi, Ali. (2018). Making Quranic teachings attractive for children, first edition, Qom: Jamal Publishing. [in Persian]
Kashi, Muhammad bin Omar. (1988). Ikhtiyar Marafah al-Rajal, researcher: Mohammad bin Al-Hassan Tousi/Hassan Mostafavi, first edition, Mashhad: Mashhad University Publishing House.
Keliny, Muhammad bin Yaqub. (1986). Al-Kafi, 8 volumes, researcher: Ali Akbar Ghafari; Mohammad Akhundi, 4th edition, Tehran: Dar al-Kutb al-Islamiyeh. [in Persian]
Mahmoudi, Hassan; Aiti, Asghar. (2017). Methods of making religious education classes attractive, 4th edition, Qom: Homai Ghadir.
Majlesi, Mohammad Baqer. (1982). Bihar al-Anwar, 111 volumes, second edition, Beirut: Dar Ihya al-Tarath al-Arabi. [in Arabic]
Nahj al-Balagheh.
Sajedi, Abolfazl. (2015). Why atheism? What is religiosity? Religious education and training of the new generation, fifth edition, Qom: Publications of Imam Khomeini Educational and Research Institute. [in Persian]
Sharifi, Seyed Mehdi; Et al. (2019). Techniques of persuasion in the media, first edition, Tehran: Tehran University Press. [in Persian]
Tabatabai, Seyyed Mohammad Hossein. (1996). Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an, 5th edition, Qom: Islamic Publications Office of the Qom Seminary Association. [in Persian]