نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی/دانشکده الهیات / دانشگاه علامه طباطبائی/تهران / ایران

2 علوم قرآن و حدیث،،دانشکده اصول الدین،دانشگاه اصول الدین، تهران، ایران

3 حقوق جزا و جرم شناسی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، قم،ایران

چکیده

رویکرد اصلی در آموزه‌های دینی با توجه به هدف غایی دین که قرب الهی است، مصون داشتن انسان‌ها از گناه و لغزش می‌باشد. مسئلة اصلی جامعة و آسیب‌های فردی و اجتماعی که در آن مشاهده می‌شود، ناشی از عمل نکردن و یا عدم آگاهی نسبت به آموزه‌های دینی است. یکی از اجزای نظام بازدارندگی از گناه در آموزه‌های دینی، تقویت حساسیت اجتماع در برابر لغزش‌های عناصر جامعه است. امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر سازوکار پیش‌بینی‌شده است که در قرآن و روایات به‌عنوان یک فریضه و زمینه‌ساز احیای سایر فرایض از آن یادشده است و جامعة اسلامی را در برابر گناه و معصیت حساس نموده و بدین ترتیب مسئولیتی همگانی برای دعوت به نیکی‌ها و نهی از بدی‌ها و گناهان به آحاد جامعه اعطا می‌کند. این پژوهش به‌ضرورت این فریضه از منظر آمران و ناهیان، مخاطبان، اجتماع، اولویت‌ها، الزامات و بایسته‌ها و نقش حکومت اسلامی در بهسازی محیط اجتماع و سوق دادن به‌سوی پرهیزکاری، موردمطالعه قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strengthening Social Sensitivity Towards Committing Sin in the Duty of Enjoining Good and Forbidding Evil

نویسندگان [English]

  • yaser takfallah 1
  • Fatemeh nazary 2
  • saber talebi 3

1 Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law / Faculty of Theology / Allameh Tabatabai University / Tehran / Iran

2 Quran and Hadith Sciences, Usuluddin University, Tehran, Iran

3 Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Qom, Iran

چکیده [English]

The main approach in religious teachings is to protect people from sin and slip, considering the ultimate goal of religion, which is closeness to God. The main problem of society and the individual and social damage that is observed in it is caused by not acting or not being aware of religious teachings. One of the components of the system of preventing sin in religious teachings is to strengthen the sensitivity of society against the slips of society's elements. Enjoining what is good and forbidding what is bad is a mechanism that is mentioned in the Qur'an and traditions as a duty and a basis for the revival of other duties, and it has sensitized the Islamic community against sin, and in this way, it is the responsibility of everyone to call to good deeds. And it gives prohibition of evils and sins to the members of society. This research studies the necessity of this duty from the perspective of leaders and followers, audience, community, priorities, requirements and obligations, and the role of the Islamic government in improving the social environment and pushing towards piety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enjoining what is good
  • forbidding what is bad
  • sin
  • community
قرآن کریم
آمدی، عبدالواحد بن محمد تمیمی، (1429 ق) غررالحکم و دررالکلم، ایران/قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
بابویه القمی، محمّدبن علی، (1400 ق)، الأمالی، چاپ پنجم، بیروت، مؤسسه علمی.
پاینده، ابوالقاسم. (1386). نهج الفصاحه. چاپ دوم. قم. ناشر فراگفت.
تمیمی المغربی، النعمان‌بن محمّد، (1389 ق). دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام. تحقیق فیضی، آصف‌بن علی‌اصغر چاپ سوم. مصر. دار المعارف.
حر العاملی، محمّدبن الحسن، (1409 ق). وسائل الشیعة. چاپ اول. قم. مؤسسة آل البیت.
حرّانی (ابن شعبة)، الحسن‌بن علی. (1404 ق). تحف العقول عن آل الرسول. تحقیق غفاری، علی‌اکبر، چاپ دوم. قم. مؤسسة النشر الإسلامی.
حلی، محمّدبن أحمد. (1408 ق). مستطرفات السرائر (النوادر). چاپ اول. قم. تحقیق مؤسسة الإمام المهدی.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد، (1404 ق) مفردات الفاظ قرآن، جلد اول، قم: نشر الکتب
زمخشری، جار الله محمودبن عم. الکشاف عن حقائق التنزیل. بیروت. دارالمعرفة. بی‌تا.
طبرسی، فضل‌بن الحسن. (1408 ق) مجمع البیان فی تفسیر القرآن. چاپ دوم. بیروت. دارالمعرفة.
طبرسی، علی‌بن الحسن. (1418 ق). مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار. چاپ اول. قم. دار الحدیث.
طبرسی، لفضل‌بن الحسن. (1414 ق). مکارم الأخلاق. چاپ اول. قم. مؤسسة النشر الإسلامی.
طریحی، فخرالدین. (1408 ق). مجمع البحرین. چاپ دوم. تهران. مکتبة نشر الثقافة الإسلامیة.
طوسی، محمّدبن الحسن، الأمالی (1414 ق). تحقیق مؤسسة البعثة، چاپ اول، قم، دار الثقافة.
طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، (1375) الاقتصاد الهادی الی الطریق الارشاد، تهران: انتشارات کتابخانه جامع چهل ستون
عاملی، زین‌الدین بن علی. الروضة البهیة فی شرح المعة الدمشقیه. چاپ دوم، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
قرائتی، محسن. (1378). امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر. چاپ نهم. قم. مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.
قمی. محمّدبن علی‌بن بابویه. (1400 ق). الأمالی. چاپ پنجم. بیروت. مؤسسه علمی.
کوفی الأهوازی، حسین‌بن سعید. بی‌تا. الزهد. قم. المطبعة العلمیة.
کلینی الرازی، محمّدبن یعقوب. (1401 ق). الکافی. تحقیق غفاری، علی‌اکبر. چاپ چهارم. بیروت. دار صعب و دارالتعارف.
مجلسی، محمّدباقر بن محمّدتقی. (1412 ق). بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. چاپ اول. بیروت. دار احیاء التراث.
محمود، عادل. لغت‌نامه قرآن کریم. بی‌جا. بی‌تا
محمّدی ری‌شهری، محمّد. (1385). میزان الحکمة. چاپ اول. قم. دار الحدیث.
مصطفوی، حسن، (1416 ق). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. چاپ اول. تهران. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
مصری الأنصاری، محمّدبن مکرّم. (1410 ق). لسان العرب. چاپ اول. بیروت. دار صادر
معتزلی، عبدالحمیدبن محمّد. (1387 ق). شرح نهج‌البلاغه. چاپ دوم. بیروت. دار احیاء التراث.
معین، محمد، فرهنگ فارسی، (1391) ج 3، انتشارات امیر کبیر
مکارم شیرازی، ناصر، (1372)، تفسیر نمونه، چاپ بیست‌ونهم، تهران، دارالکتب الإسلامیة
 مِنقری، نصربن مزاحم. (1382 ق). وقعة صفّین. چاپ دوم. قم. مکتبة آیة الله المرعشی.
موسوی، محمّدبن الحسین. (1378). نهج‌البلاغه من کلام الإمام امیرالمؤمنین(ع). چهاردهم. تهران. انتشارات علمی و فرهنگی.
نوری الطبرسی، حسین. (1407 ق). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. چاپ اول. قم. مؤسسة آل البیت.
نجفی، محمد حسن، (1374)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تهران: دارالکتب الاسلامی
هواری، صلاح الدّین. المعجم الوسیط المدرسی. بیروت. دار و مکتبة الهلال. بی‌تا
 
Reference
The Holy Quran
Amadi, Abdulwahid bin Mohammad Tamimi, (2008) Gharral al-Hukm and Darr al-Kalam, Iran/Qom, Islamic Propaganda Office. [in Arabic]
Ameli, Zainuddin bin Ali.(n.d). Al-Rawda al-Bahiya in Sharh al-Ma'at al-Mashkiyyah. Second edition, Qom, Islamic Propaganda Office Publishing Center. [in Persian]
Babouyeh al-Qami, Muhammad ibn Ali, (1979), Al-Amali, fifth edition, Beirut, Scientific Institute. [in Arabic]
Havari, Salah al-Din.(n.d). al-Mu'jam Al-Usait al-Madrasi. Beirut. Dar and al-Hilal school. [in Arabic]
Har al-Amili, Muhammad ibn al-Hassan, (1988). Shiite means. First Edition. Qom. Al Al Bayt Foundation. [in Persian]
Harrani (Ibn Sha'bah), Al-Hasan bin Ali. (1983). Tahf al-Aqool from the Messenger of Allah. Research by Ghaffari, Ali Akbar, second edition. Qom. Al-Nashar al-Islami Foundation. [in Arabic]
Hali, Mohammad bin Ahmad. (1987). Mustafat Al-Raer (Al-Nawader). First Edition. Qom. Research by Imam Al-Mahdi Foundation. [in Arabic]
Kofi Al-Ahwazi, Hossein bin Saeed.(n.d). Al-Zahd. Qom. Al-Mattabah Al-Alamiya. [in Persian]
Kilini al-Razi, Mohammad bin Yaqoub. (1980). Al-Kafi Research by Ghaffari, Ali Akbar. fourth edition. Beirut. Dar Saab and Dar al-Taraif. [in Arabic]
Majlisi, Mohammad Baqer bin Mohammad Taqi. (1991). Bihar al-Anwar al-Jamaa Lederer Akhbar al-Imam al-Athar. First Edition. Beirut. Revival of heritage. [in Arabic]
Mahmoud, Adel.(n.d). Dictionary of the Holy Quran. no place.
Mohammadi Rayshahri, Mohammad. (2006). The amount of wisdom. First Edition. Qom. Dar Hadith. [in Persian]
Mustafavi, Hassan, (1995). Researching the words of the Holy Qur'an. First Edition. Tehran. Printing and Publishing Organization of the Ministry of Culture and Islamic Guidance.
Masri al-Ansari, Muhammad ibn Mukarram. (1989). Arabic language. First Edition. Beirut. Issued. [in Arabic]
Mu'tazili, Abdul Hamid bin Muhammad. (2008). Description of Nahj al-Balagha. second edition. Beirut. Revival of heritage.
Moin, Mohammad, Farhang Farsi, (2011) Volume 3, Amir Kabir Publications. [in Persian]
Makarem Shirazi, Nasser, (1993), Sample Commentary, 29th edition, Tehran, Darul-e-Kitab al-Islamiyya. [in Persian]
 Manqari, Nasr bin Mozam. (2003). The scene of Safin. second edition. Qom. School of Ayatollah al-Marashi. [in Persian]
Mousavi, Muhammad ibn al-Hussein. (1999). Nahj al-Balagha, the words of Imam Amir al-Mu'minin (a.s.). the fourteenth Tehran. Scientific and cultural publications. [in Persian]
Nouri al-Tabarsi, Hossein. (1986). Mustadrak al-Wasail and Mustabt al-Masal. First Edition. Qom. Al Al Bayt Foundation. [in Persian]
Najafi, Mohammad Hassan, (1995), Javaher al-Kalam fi Sharh Shar'e al-Islam, Tehran: Dar al-Kitab al-Islami. [in Persian]
Payandeh, Abulqasem. (2007). Nahj al-Fasaha. second edition. Qom. The publisher said. [in Arabic]
Qaraeti, Mohsen. (1999). Enjoining what is known and forbidding what is denied. Ninth edition. Qom. Cultural center of lessons from the Quran. [in Persian]
Qami Muhammad bin Ali bin Babuyeh. (1979). Amali. Fifth Edition. Beirut. Scientific institute. [in Arabic]
Ragheb Esfahani, Hossein bin Muhammad, (1983). The vocabulary of the Qur'an, volume 1, Qom: Al-Kitab publication. [in Arabic]
Tabarsi, Fazl bin al-Hassan. (1987) Majma al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an. second edition. Beirut. Dar Al Marefa. [in Arabic]
Tabarsi, Ali ibn al-Hassan. (1997). The difficulty of Anwar in the news. First Edition. Qom. Dar Hadith
Tabarsi, Lafazl bin Al-Hassan. (1993). Makaram al-Akhlaq. First Edition. Qom. Al-Nashar al-Islami Foundation.
Tarihi, Fakhreddin. (1987). Bahrain Assembly. second edition. Tehran. Islamic Culture Publishing House.
Tusi, Muhammad ibn al-Hassan, Amali (1993). Research of Al-Baath Institute, first edition, Qom, Dar al-Tafaqah. [in Persian]
Tousi, Abu Jaafar Mohammad bin Hassan, (1996). El-Economics of Al-Hadi to Al-Tariq Al-Arshad, Tehran: Forty Seton Jame Library Publications. [in Persian]
Tamimi al-Maghrabi, Al-Nu'man ibn Muhammad, (2010). The pillars of Islam and mention of the halal and haram, al-Qadaya and al-Ahkam. Faizi's research, Asif bin Ali Asghar, third edition. Egypt. Encyclopedia [in Arabic]
Zamakhshari, Jarullah Mahmud bin Am.(n.d). Al-Kashaf on the facts of the descent. Beirut. Dar Al Marefa.