نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

حرف قرآن را بدان که ظاهری است                            زیر ظاهر باطن بس قاهری است
مسئله ظاهر و باطن قرآن مجید از زمان پیامبر اکرم تاکنون مطمح نظر مسلمانان بوده و هست، با توجه به این نکته احادیث بسیاری از زبان رسول اکرم و حضرت امیر و دیگر ائمه (ع)، در این باب صادرشده است. این احادیث در حد متواتر یا حداقل مستفیض می‌باشد، مثل حدیث شریف نبوی «ان للقرآن ظهراً و بطنا و لبطنه بطنا الی سبعة أبطن» که از طریق فر یقین نقل‌شده است. مولوی در مثنوی با توجه به این حدیث به‌تفصیل سخن گفت که در متن مقاله نقل کرده‌ایم. وی در سرآغاز سخن خود گفت:
حرف قرآن را بدان که ظاهری است                           زیر ظاهر، باطن بس قاهری است
آیات بسیاری نیز بیانگر ظاهر و باطن قرآن مجید است. به‌سان آیة «إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کرِیمٌ، فِی کتابٍ مَکنُونٍ، لا یمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُون» (واقعه/77 -79). در این مقاله، نخست با تمسک به آیات و روایات و سخنان عارفان و فیلسوفان نام‌آور اسلامی، باطن و مراتب گونه‌گون قرآن مجید به اثبات رسیده سپس در باب کیفیت ارتباط ظاهر و باطن قرآن سخن به میان آمده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Exterior and Interior of the Qur'an and the Link between Them, Relying on the Verses-Narratives and the Words of Islamic Thinkers (Namely Mystics and Philosophers)

نویسنده [English]

  • Mohammadhosein Bayat

Professor of Persian Language and Literature, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The issue of the exterior and interior of the Holy Qur'an has been and still is the subject of Muslim opinion from the time of the Holy Prophet until now. Considering this point, many hadiths have been issued from the words of the Holy Prophet, Hazrat Amir, and other Imams (AS) in this regard. These hadiths are frequent or at least Mostafīz (diffused), such as the noble prophetic hadith «ان للقرآن ظهراً و بطنا و لبطنه بطنا الی سبعة أبطن»  "Ennal Qur'an Zahran, wa Batna, wa Labatna Batna, ela Sabah Abtn" which was narrated through al-Furiqin. Maulavi spoke in detail about this hadith in Masnavi, which we have quoted in the text of the article. He said at the beginning of his speech: Know the words of the Qur'an, which are external/below the external, the interior is just Cairo. Many verses also express the exterior and interior of the Holy Quran. As in the verse "Indeed is the Holy Qur'an, in a hidden book, it is not touched except by the pure" (Waqeeh/77-79). In this article, firstly by referring to the verses and narrations and the sayings of famous Islamic mystics and philosophers, the interior and different levels of the Holy Quran have been proven, then the quality of the relationship between the exterior and interior of the Quran has been discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qur'an
  • hadiths
  • appearance
  • interiority
  • mystic and philosopher.
قرآن مجید.
نهج‌البلاغه چاپ صبحی صالح.
ابن عربی، محمد بن علی. (1376).  الفتوحات المکیة.
ابن عربی، محمد بن علی. (1380). تفسیر ابن عربی، نشر دارالاحیاء التراث العربی، لبنان بیروت.
آشتیانی، جلال الدین. (1370).  شرح مقدمه قیصریمؤسسه امیرکبیر، تهران.
بجنوردی،  میرزا حسن. (1346).  القواعد الفقهیة، چاپ نجف اشرف.
داوود بن محمود. (1363).  شرح قیصری بر فصوص الحکم، انتشارات بیدار.
شیخ صدوق، محمد بن علی بابویه. (1371). معانی الاخبار، دارالکتب الاسلامیة.
صدرالدین،  محمد شیرازی. (1379).  الاسفار الاربعة، انتشارات علمیه، قم.
علامه طباطبایی،  محمدحسین. (1356).  شیعه در اسلام، انتشارات هجرت، قم.
علامه طباطبایی،  محمدحسین. (1388).  المیزان فی تفسیر القرآن، انتشارات ذوی القربی، قم.
فیض کاشانی، محمد بن مرتضی. (1373).  تفسیر صافی، انتشارات مکتبة الصدر، قم.
قشیری، عبدالکریم بن هوازن. (بی‌تا). تفسیر لطائف الاشارات، چاپ مصر.
قمی، علی بن ابراهیم. (1363). تفسیر قمی،  انتشارات دارالکتاب، قم.
کلینی،  محمد بن یعقوب. (1387).  اصول کافی، ،  لبنان بیروت، نشر الامیر.
لاهیجی، محمد بن علی. (1373). تفسیر شریف لاهیجی، محمد بن علی.،  دفتر نشر راد، تهران.
مولانا، بلخی،  جلال محمد. (1368).  مثنوی معنوی، انتشارات طلوع، تهران.
References
The Holy Quran.
Nahj al-Balagha, published by Sobhi Saleh. [in Arabic]
Allameh Tabatabaei, Mohammad Hossein. (1977).  Shia in Islam, Hejrat Publications, Qom.
Allameh Tabatabaei, Mohammad Hossein. (2009).  Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an, Dhu Al-Qurabi Publications, Qom.
Ashtiani, Jalaluddin. (1991). Qaysari's Introduction, Amir Kabir Institute, Tehran.
Bojnourdi, Mirza Hassan. (1967). Al-Qavaed al-Fiqhiyyah, printed in Najaf Ashraf. [in Arabic]
Davood bin Mahmud. (1984). Qaysari's Commentary on Fosus al-Hakm, Bidar Publications,
Feiz Kashani, Mohammad Bin Morteza. (1994). Tafsir Safi, Al-Sadr School Publications, Qom.
Ibn Arabi, Muhammad Ibn Ali. (1997). Al-Futuhat al-Makiyya, year 1997. [in Arabic]
Ibn Arabi, Muhammad Ibn Ali. (2001). Tafsir of Ibn Arabi, Daralahiya al-Tarath al-Arabi, Lebanon, Beirut. [in Arabic]
Klini, Muhammad bin Yaqub. (2008). Usul Kafi, Lebanon, Beirut, El Amir Publishing House. [in Arabic]
Molana, Balkhi, Jalal Mohammad. (1989). Masnavi Manavi, Tolou Publications, Tehran.
Qashiri, Abdul Karim bin Hawazen. (n.d). Commentary on Lataif al-Asharat, Egypt Publications. [in Arabic]
Qomi, Ali Ibn Ibrahim. (1984). Tafsir Qomi, Dar al-Kitab Publications, Qom.
Sadr al-Din, Mohammad Shirazi. (2000). Al-Asfar al-Araba, Elmieh Publications, Qom.
Sharif Lahiji, Mohammad Bin Ali. (1994). Tafsir Sharif Lahiji, Rad Publishing House, Tehran.
Sheikh Sadouq, Muhammad bin Ali Babouye. (1992). Ma'ani al-Akhbar, Darul Kitab al-Islamiya.