نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

بیان بصری یکی از ویژگی‌های متن قرآن است و آیات آن از تصویرهای ادبی پوشیده شده است و همین تصویری بودن نشانی از وجوه سادگی و قابل‌فهم بودن بیان قرآن است. سید قطب، ادیب معاصر مصری، بهترین وسیلة تعبیر، تصویر را برگزید و در قالب نظریة تصویرپردازی هنری، معتقد است که قرآن کریم در بیان اغراض، به بهترین وجه از قاعدة تصویر بهره برده است. بر این مبنا پژوهش حاضر سعی دارد بر اساس مبانی و مؤلفه‌های تصویرپردازی نظریه سید قطب به بررسی ویژگی‌های ساختاری آیات دربردارنده گفتگوهای حضرت شعیب(ع) با مخاطبان، بپردازد و مؤلفه‌ها را کشف و نمود آن‌ها را در تصویرپردازی هنری آیات قرآن بررسی نماید تا جنبه‌های زیبایی اعجاز قرآن کریم بیش‌ازپیش تبیین گردد. مهم‌ترین یافته‌های پژوهش، بیانگر این حقیقت است که در این آیات می‌توان نمونه‌هایی از این مؤلفه‌ها بر اساس نظریه سید قطب مانند عنصر ساختار آوایی، عاطفه، اندیشه دینی، واقعیت، اسلوب زبان، تکرار، تطابق، تجسیم، تشخیص، حرکت، گفتگو و... را یافت که با ایجاد تصاویری حسی و خیال‌انگیز که سرشار از حرکت و پویایی هستند، افکار و معانی را به‌صورت حسی به خواننده، جهت تثبیت معانی منتقل می‌کند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Imaging the Conversations of Hazrat Shoaib with His Audience in the Quran based on the Theory of Sayyid Qutb

نویسندگان [English]

  • m k 1
  • hasan majidi 2

1 M.A. in Arabic Language and Literature, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

2 Associate Professor of Arabic Language and Literature, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

چکیده [English]

Visual expression is one of the features of the text of the Qur'an and its verses are covered with literary images, and this image is a sign of the simplicity and comprehensibility of the expression of the Qur'an. Sayyid Qutb, a contemporary Egyptian writer, chose the image as the best means of interpretation, and in the form of his theory of artistic imagery, he believes that the Holy Qur'an has made the best use of the rule of an image in expressing its purposes. Based on this, the present study tries to study the structural features of the verses containing the conversations of Hazrat Shoaib with the audience, using the descriptive-analytical method and using library resources based on the principles and components of illustration of Seyyed Qutb's theory. Examining their discovery and appearance in the artistic illustration of Quranic verses in order to explain the beautiful aspects of the miracle of the Holy Quran more than before. The most important findings of the research indicate the fact that in these verses, examples of these components can be found based on Seyyed Qutb's theory, such as the element of phonetic structure, emotion, religious thought, reality, language style, repetition, adaptation, visualization, recognition, movement, dialogue, etc. He found that by creating sensory and imaginative images that are full of movement and dynamics, he transmits thoughts and meanings to the reader in a sensory way, in order to stabilize the meanings

کلیدواژه‌ها [English]

  • Illustration
  • Conversations of Hazrat Shoaib
  • Quran
  • Seyed Qutb
قرآن کریم
ابوزید، احمد.، (1992). التناسب البیانی فی القرآن. مغرب،  دانشکده ادبیات و علوم اسلامی، رباط.
آذر نوش، آذر تاش.، (1379). فرهنگ معاصر عربی- فارسی، تهران: نشر نی.
البطل، علی.، (1981). الصورة الفنیة فی الشعرالعربی فی آخر القرن الثانی،  آندلس: دار الآندلس.
حسن، عباس.، (1998). خصائص الحروف العربیة و معانیها،  دمشق: اتحاد الکتاب العرب.
حسینی، سیدمحمد.، (1382). ریخت‌شناسی قصه‌های قرآن، تهران: ققنوس. 1380
حری، ابوالفضل. (1388). مؤلفه‌های زمان و مکان روایی در قصص قرآنی،  ادب پژوهی، ش 8، صص 125- 141.
خزعلی، انسیه.، بهبهانی زاده، کوثر.، (1397). حرکت در تصویرپردازی داستان‌های پیامبران (مطالعه موردی سوره هود). فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا (س)، سال 15، شماره 4، صص 103-130.
دل افکار، علیرضا.،  صانعی‌پور، محمدحسن.،  ارجمندفر، مهدی.، (1393). مؤلفه‌های کاربردشناختی انذار در داستان حضرت شعیب(ع). دو فصلنامه علمی پژوهشی تفسیر و زبان قرآن، ش 5، صص 61-104.
سید قطب، ابن ابراهیم شاذلی.، (1413). التصویر الفنی فی القرآن، . قاهره: دار الشروق.
الصباغ، محمد.، (1983). التصویر الفنی فی الحدیث النبوی، بیروت: المکتب الاسلامی.
عباس، حسان.،  (1998). خصائص الحروف و معانیها، دمشق: منشورات اتحاد الکتاب العرب.
عبدالعال، محمدقطب.،  (2006). من جمالیات التصویر فی القرآن الکریم، القاهره: الهیئه المصریه العامه للکتاب.
فاضلی، محمد.،  (1365). دراسة و نقد فی مسائل بلاغیة هامة،  تهران: موسسه تحقیقات فرهنگی.
قاضی‌زاده، کاظم.، (1389). سید قطب و نظریه تصویر هنری در قرآن. مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث، سال هفتم، ش 14، صص 44-86.
قرائتی، محسن.، (1383). تفسیر نور،  تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.
قمی، علی بن ابراهیم.، (1404). تفسیر القمی،  قم: دارالکتاب.
قمی، علی بن ابراهیم.، (1387). کارکرد تصویر هنری در قرآن کریم (مترجم سیدحسین سیدی)،