نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار فقه و حقوق، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 مبلغِ اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

آسیب‌شناسی فریضه نماز از مسائل اساسی در ترغیب جوانان به نماز است. به همین منظور مقاله حاضر به روش تحلیلی – استنباطی مؤلفه‌های اصلی؛ تراکم جمعیت، ناهمگونی جمعیت، ناهماهنگی اهداف و امکانات، ارتباط با جوانان و فرهنگ آسیب‌شناسی نماز و تأثیر آن‌ها بر جوانان را موردبررسی قرار داده است. جامعه آماری سیصد نفر با روش نمونه‌گیری سه مرحله‌ای سهمیه‌ای، خوشه‌ای و تصادفی ساده از بین جوانان انتخاب‌شده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که علل سستی در فریضه نماز جوانان: عوامل درونی شامل؛ خصوصیات فردی از حیث علم، آگاهی، نوع نگرش افراد به فلسفه نماز و نقاط ضعف اخلاقی فرد نمازگزار است. عوامل بیرونی شامل: آسیب‌های تکوینی نماز همچون شیطان، نحوه عمل و تأثیر او در نماز، چگونگی ایجاد مصونیت در مقابل آن و آسیب‌های غیرتکوینی؛ از قبیل عوامل فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است که هر یک می‌توانند آسیب قابل‌ملاحظه‌ای بر فریضه نماز وارد کنند. نتیجه تحقیق که با نمونه‌گیری تصادفی میان جوانان اردبیل صورت گرفته نشان داد که عوامل درونی تأثیر کمی بر آسیب‌پذیری نماز در جامعه آماری موردمطالعه دارند درحالی‌که آسیب‌پذیری عوامل بیرونی غیر تکوینی با %54/5 درصد، بالاترین آمار را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Pathology of Prayer with Emphasis on Religious Teachings (Case Study in Ardabil)

نویسندگان [English]

  • Iran Soleimani 1
  • Mahrokh Allahyari 2

1 Assistant Professor of Jurisprudence and Law, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran

2 Preacher of the General Directorate of Islamic Propaganda, Ardabil, Iran

چکیده [English]

One of the main issues in encouraging young people to pray is the pathology of prayer. For this purpose, this article is an analytical-inferential method with a case study of Ardabil youth in 5 neighborhoods with the main component examining population density, population heterogeneity, inconsistency of goals and facilities, relationship with youth, and the culture of prayer pathology and their impact on youth. The statistical population is 300 people who have been selected from among the youth by three-stage quota, cluster, and simple random sampling method. The results of the analysis showed that the causes of weakness in youth prayer are internal and external factors; the meaning of internal factors is personal characteristics in terms of knowledge and awareness and the type of attitude of individuals and lack of awareness of the philosophy of prayer, as well as the moral weaknesses of the person praying, which makes the performance of prayer less important. Developmental harms of prayer mean that which harms the prayer of every person in the creation and outside of existence, such as the devil, how he acts and influences prayer, and how to create immunity against it and non-developmental harms. It is something that human beings have provided, such as cultural, economic, and political factors, each of which can cause severe damage to the body of prayer. The result of inferential analytical research conducted by random sampling among the youth of Ardabil shows that the vulnerability of external factors in terms of non-developmental with 54/5% has the highest statistics in the damage to youth prayer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prayer
  • youth
  • pathology
  • developmental factors
  • non-developmental factors
قرآن کریم.
نهج‌البلاغه.
آمدی، عبدالواحد بن محمد.،  (1360). غررالحکم و درر الکلم،  ترجمه و شرح آقا جمال خوانساری، تحقیق میر جلال‌الدین محدث، انتشارات دانشگاه تهران.
احمدی، م.، حسینی.، ( 1393).  آسیب‌شناسی عدم تقید به نماز در دانش آموزان، نشریه تازه‌های روان‌درمانی شماره 71،.سال 20.
تاجدار، س.، ( 1395).  کنگره پیشگامان پیشرفت،  مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
تابان، محمد و همکاران.،  (1391). رابطة هوش معنوی و خودکنترلی میان دانشجویان دانشگاه‌های تهران و شهید بهشتی. فرهنگ در دانشگاه اسلامی، س 2، ش 4.
خمینی، روح‌الله.، ( 1385). تحریر الوسیلة،  موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، جلد 4، تهران.
----، -----.،  (1394).  سرالصلاه،  موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، تهران.
رضایی آدریانی.،  (1392). راهکارهای حضور قلب در نماز،  پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، قم.
شاه‌عبدالعظیمی، سید حسین.، ( 1396).  تفسیر اثنی عشری،  نشر میقات، تهران.
شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه.، ( 1378).  عیون الاخبار(ع)،  ناشر جهان، تهران.
عزیزی تهرانی، علی‌اصغر.، ( 1385). حضور قلب در نماز،  انتشارات بوستان کتاب، قم.
فاطمی، سید حسین.، (1384). گنجینه اخلاق /جامع الدر فاطمی،  ناشر بین‌الملل.
قرائتی، محسن.، ( 1374). پرتوی از اسرار نماز،  ستاد اقامه نماز، تهران.
-----، ----.، ( 1387).  راز نماز برای جوانان،  مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، تهران.
کلینی، محمد بن یعقوب.، ( 1388).  اصول کافی،  تحقیق: علی‌اکبر غفاری، تهران، دار الکتب الاسلامیة، چاپ 3، جلد 2، تهران.
مجلسی، محمدباقر.، ( 1363).  بحارالانوار،  ترجمه ابوالحسن موسی همدانی، دارالکتب الاسلامیه، تهران.
مطهری، مرتضی.، ( 1377). مجموعه آثار استاد مطهری،  قم، صدرا، چاپ اول.
نراقی، ملأ مهدی.، ( 1386).  جامع السعادات،  انتشارات اسماعیلیان، جلد 3، قم.
ملااحمد نراقی، احمدبن محمدمهدی.، ( 1378).  معراج السعادة،  قم، انتشارات هجرت.
ملکی تبریزی، جواد آقا.، ( 1390).  اسرار الصلوه،  مترجم محمودی گلپایگانی، انتشارات مستجار، تهران.
نوری، ع.،  غلامی، ز.،  سوادی، ع.،  چمنی، م.،  زارع، ز؛  نوروزی، ز.، ( 1398).  نقش نماز در کاهش آسیب‌های اجتماعی (فضای مجازی)، مجله علمی پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت.دوره 3، شماره 3.
References
The Holy Quran.
Nahj al-Balaghah.
Amadi, Abdul Wahid bin Muhammad., (1981). Gharral al-Hakm and Derr al-Kalam, translated and explained by Agha Jamal Khansari, researched by Mir Jalaluddin Muhaddith, Tehran University Press. [in Persian]
Ahmadi, M., Hosseini., (2013). Pathology of non-observance of prayer in students, "News of Psychotherapy" magazine, No. 71, 2020.
Azizi Tehrani, Ali Asghar., (2006). The presence of the heart in prayer, Bostan Kitab Publishing House, Qom. [in Persian]
Fatemi, Seyyed Hossein., (2004). Ganjineh Akhlaq / Jame Eldar Fatemi, International Publisher
Khomeini, Ruhollah., (2006). Tahrir al-Wasila, Institute for editing and publishing works of Imam Khomeini (RA), Volume 4, Tehran. [in Persian]
----, -----., (2014). Saralsalah, Imam Khomeini's (RA) editing and publishing institute, Tehran. [in Persian]
Kelini, Muhammad bin Yaqub., (2009). Usul Kafi, research: Ali Akbar Ghafari, Tehran, Dar al-Katb al-Islamiya, 3rd edition, volume 2, Tehran. [in Persian]
Majlesi, Mohammad Bagher., (1984). Bihar al-Anwar, translated by Abul Hasan Musa Hamdani, Darul Kitab al-Islamiya, Tehran. [in Persian]
Motahari, Morteza., (1998). A collection of works by Professor Motahari, Qom, Sadra, first edition. [in Persian]
Mulla Ahmad Naraghi, Ahmad bin Mohammad Mahdi., (1999). Meraj al-Saada, Qom, Hejrat Publications. [in Persian]
Maleki Tabrizi, Javad Agha., (2018). Asrar al-Salwah, translated by Mahmoudi Golpayegani, Mostajar Publishing House, Tehran. [in Persian]
Nouri, A., Gholami, Z., Savadi, A., Chamani, M., Zare, Z.; Nowrouzi, Z., (2018). The role of prayer in reducing social harms (virtual space), scientific research journal of Islamic lifestyle with a focus on health. Volume 3, Number 3. [in Persian]
Naraghi, Mela Mahdi., (2007). Jame Al-Saadat, Ismailian Publications, Volume 3, Qom
Qera’ati, Mohsen., (1995). A light from the secrets of prayer, Prayer headquarters, Tehran. [in Persian]
-----, ----., (2008). The Secret of Prayer for Young People, Cultural Center of Lessons from the Quran, Tehran. [in Persian]
Rezaei Adriani., (2012). Solutions for the presence of the heart in prayer, Researches on Tafsir and Sciences of the Qur'an, Qom. [in Persian]
Shah Abdul Azimi, Seyyed Hossein., (2016). Tafsir Ezni Ashari, Meeqat Publishing House, Tehran. [in Persian]
Sheikh Sadouq, Muhammad bin Ali bin Baboyeh., (1999). Ayoun Al-Akhbar (AS), Jahan Publisher, Tehran. [in Persian]
Tajdar, S., (2015). Pioneers of Progress Congress, center of Iranian Islamic model of progress.
Taban, Mohammad et al., (2011). The relationship between spiritual intelligence and self-control among students of Tehran and Shahid Beheshti universities. Culture in Islamic University, p. 2, p. 4.