نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بی‌تردید معارف قرآن کریم گسترة وسیعی از زندگی انسان را فرامی‌گیرد و موضوع سبک زندگی یکی از پردامنه‌ترین بحث‌هایی است که همة ابعاد زندگی انسان را شامل می‌شود و از اهمیّت بسیاری برخوردار است. از این رو، به دلیل وسیع بودن حوزة انسان‌شناسی و سبک زندگی اسلامی، به بحث و بررسی سه مبنای دوساحتی بودن، هدفمند بودن زندگی انسان و خلافت او در روی زمین پرداخته شده است و جایگاه و کارکردهای آنها در سبک زندگی خانوادگی بیان شده است. باور داشتن به این مبانی، تغییر اساسی در سبک زندگی خانواده ایجاد می‌کند و برای خانواده‌ها زندگی آرام و توأم با معنویّات به ارمغان می‌آورد و با ایجاد انگیزه در اعضای خانواده، نگاه آنها را به زندگی مثبت می‌کند و از بی‌بندوباری‌ها رهایی می‌دهد. نگاه قرآنی به انسان باعث می‌شود که انسان همیشه در حال حرکت به سوی کمال و زندگی الهی باشد و با داشتن برنامه‌ریزی منظّم و مسئولانه و رعایت ارزش‌های اخلاقی، خانواده‌ای با سبک زندگی قرآنی تحقّق یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Place of Family Lifestyle in View of the Quran and Hadiths

نویسندگان [English]

  • enayatolah sharifi
  • mohammad hossein khavanin zadeh
  • mohammad fazelnia

چکیده [English]

There is no doubt that the Holy Quran covers a wide range of the human life, and the life style is one of the general issues that covers all aspects of the human life and is of great importance. Thus, because of the broad scope of anthropology and Islamic lifestyle, just three principles which are two dimensions of life, the purposeful life, and humans’ caliphate on the earth are discussed. Accordingly, the positions and roles of these three principles in the style of family life have been explained. Believing in these principles brings about a fundamental change in family life and brings relaxed and spiritual lives to families. Furthermore, by motivating family members it makes them become optimistic about life and overcome immorality. The Quranic attitude towards humans makes humans always go towards perfection and divine life. Moreover, by having regular and detailed plans and observing moral values, we will have a family lifestyle based on the Quran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -Quran
  • Anthropology
  • Family Life Style
  • the Islamic Way of Life
قرآن کریم.
ابن‌بابویه قمی، محمّد‌بن علی. (1385). علل الشّرایع. قم: کتابفروشی داوری.
ـــــــــــــــــــــــــــ . (1413ق.). مَن لا یحضره الفقیه. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرّسین حوزة علمیّة قم.
بستان (نجفی)، حسین. (1390). جامعه‌شناسی خانواده، با نگاهی به منابع اسلامی. چ 1. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمّد. (1410ق.). غررالحکم و دُرَرالکلم. تحقیق سیّد مهدی رجائی. قم: دارالکتاب الإسلامی.
جعفری، محمّدتقی. (1379). فلسفه و هدف زندگی. چ 9. تهران: مؤسّسة تدوین و نشر آثار علاّمه جعفری.
جوادی آملی، عبدالله. (1389). تفسیر انسان به انسان. چ 5. قم: اسراء.
جیمز، ویلیام. (1356). دین و روان. ترجمة محمّد قائنی. بی‌جا: بی‌نا.
حرّ عاملی، محمّدبن حسن. (1409ق.). وسائل الشّیعه. قم: مؤسّسة آل‌البیت(ع).
راغب اصفهانی، حسین‌بن محمّد. (1412ق.). المفردات فی غریب القرآن. بیروت‌ـ دمشق: دارالعلم ـ الدار الشّامیّه.
رجبی، محمود. (1392). انسان‌شناسی. چ 16. قم: مؤسّسة آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره).
رجبی‌نیا، داود. (1391). اسلام و زیبایی‌های زندگی؛ رویکردی تحلیلی و تربیتی بر سبک زندگی. چ 1. قم: مؤسّسة آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره).
سالاری‌فر، محمّدرضا. (1391). خانواده در نگرش اسلام و روانشناسی. چ 8. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
شریف‌الرّضی، حسین‌بن محمّد. (1414ق.). نهج‌البلاغه. چاپ صبحی صالح. قم: هجرت.
شریفی، احمدحسین و دیگران. (1391). همیشه‌بهار (اخلاق و سبک زندگی اسلامی). چ 1. قم: دفتر نشر معارف.
صحیفه سجّادیّه. (1392). ترجمة محمّدمهدی الهی قمشه‌ای. قم: وانک.
طباطبائی، سیّد محمّدحسین. (1417ق.). المیزان فی تفسیر القرآن. قم: جامعة مدرّسین.
فیض کاشانی، محمّد‌محسن. (1306ق.). الوافی. اصفهان: کتابخانة امام امیرالمؤمنین علی(ع).
مجلسی، محمّدباقر. (1403ق.). بحار الانوار؛ الجامعة لِدُرَر أخبار الأئمّة الأطهار. بیروت: دار احیاء التّراث العربی.
محمّدی ری‌شهری، محمّد. (1389). تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث. قم: دارالحدیث.
مصباح یزدی، محمّدتقی. (1378). معارف قرآن: خداشناسی، کیهان‌شناسی، انسان‌شناسی. چ 2. قم: مؤسّسة آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره).
مطهّری، مرتضی. (1392). انسان‌شناسی قرآنی. چ 1. تهران: صدرا.
ـــــــــــــــ . (1391). آشنایی با قرآن. چ 18. تهران: صدرا.
مکارم شیرازی، ناصر و دیگران. (1374). تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الإسلامیّه.
نجفی زنجانی، حافظ. (1381). الفبای زندگی. قم: امیر البیان.
نصری، عبدالله. (1390). فلسفة آفرینش. چ 4. قم: نشر معارف.
واعظی، احمد. (1391). انسان از دیدگاه اسلام. چ 12. تهران: سمت.
-