مدیر مسئول


محمد حسین بیات استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

زبان و ادبیات فارسی

سردبیر


ابراهیم ابراهیمی استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی ، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

فقه و مبانی حقوق اسلامی

مدیر داخلی


مریم پرویزی دکتری فلسفه تطبیقی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

فلسفه

  • maryam_parviziatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمدحسین بیات استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

زبان و ادبیات فارسی

  • bayatatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم ابراهیمی استاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

فقه و مبانی حقوق اسلامی

  • ebrahimi978atu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


مختار یحیایف رئیس دانشکده روانشناسی و فلسفه، استاد و رئیس گروه فلسفه و علوم اجتماعی-سیاسی دانشگاه دولتی داغستان (فدراسیون روسیه)، روسیه

فلسفه و و علوم اجتماعی- سیاسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دلال عباس استاد دانشگاه لبنان

استاد ادبیات تطبیقی عربی و فارسی و تمدن اسلامی

اعضای هیات تحریریه


سید ابوالقاسم نقیبی دانشیار ،فقه و حقوق خصوصی ، مدرسه عالی
و دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران.

فقه و حقوق خصوصی

  • da.naghibiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


علی مظهر قراملکی استادفقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

فقه و مبانی حقوق اسلامی

  • jjfilut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سید محسن میری دانشیار مطالعات اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه

مطالعات اسلامی

  • smmiriicasgmail.com

اعضای هیات تحریریه


عباس اشرفی دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

علوم قرآن و حدیث

  • ashrafiatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


روح اله محمد علی نژاد عمران دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


عبدالرضا مظاهری استاددانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

ادیان و عرفان

اعضای هیات تحریریه


علی حسن بیگی دانشیار الهیات، دانشگاه اراک، اراک، ایران

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


فاطمه دسترنج دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه اراک، اراک، ایران

علوم قرآن و حدیث

ویراستار انگلیسی


ارغوان عمرانی پور کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

زبان انگلیسی

  • arghavanomranigmail.com