نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
سیده فهیمه ابراهیمی
اسماعیل اثباتی
عباس اشرفی دانشگاه علامه
حسام امامی دانالو حدیث پژوهی دانشگاه علامه طباطبائی - تهران
مونا امانی پور حدیث پژوهی استادیار, علوم قرآن و حدیث
سعید انواری گروه فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی
محمدحسین بیات
سید خلیل باستان عضو هیئت علمی
مریم برهمن گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
زهرا بشارتی قرآن پژوهی مدرس دانشگاه علامه طباطبائی
حمیدرضا بصیری
حمزه علی بهرامی قرآن پژوهی استادیار گروه معارف دانشگاه اصفهان
مریم پرویزی دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اسماعیل تاج بخش
یاسر تک فلاح استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
محمد جواد جاوید
علی رضا جعفرزاده کوچکی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
محسن حبیبی
صالح حسن زاده قرآن پژوهی مدیر گروه
سیده فاطمه حسینی میرصفی قرآن پژوهی استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد یادگار امام خمینی (ره)، تهران، ایران
علی حسن نیا استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد
وحید خاشعی ورنامخواستی گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
ابوالفضل خوشمنش دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
فرشته دارابی حدیث پژوهی دانشگاه علامه طباطبائی
محمدهادی یداله پور قرآن پژوهی دانشگاه علوم پزشکی بابل
قاسم درزی
فرزاد دهقانی قرآن پژوهی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
غلامرضا ذکیانی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
عباسعلی رهبر
کاوس روحی برندق حدیث پژوهی عضو هیات علمی
علی سروری مجد
مریم سعیدیان جزی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
محمد کاظم شاکر قرآن پژوهی گروه علوم قرآن و حدیث - دانشکده الهیات - دانشگاه علامه طباطبائی - تهران - ایران
محمد مهدی شاهمرادی فریدونی استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران
علی شریفی قرآن پژوهی دانشگاه علامه
عنایت شریفی قرآن پژوهی هیأت علمی
محمد شعبانپور
رضا صابری روابط عمومی، ارتباطات، علامه طباطبایی
رقیه صادقی نیری قرآن پژوهی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان . دانشکده الهیات . گروه علوم قرآن
محمد صدقی
امن اله طایران قرآن پژوهی هیت علمی دانشگاه پیام نور استان تهران
سعید طاووسی مسرور استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
عبدالمطلب عبداله دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
محمد عترت دوست قرآن پژوهی استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
فتحیه فتاحی زاده هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)
علی رضا فخّاری قرآن پژوهی عضو هیئت علمی
امیر حسین فراهانی
جمال فرزند وحی حدیث پژوهی عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
ابراهیم فلاح عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
فاطمه فلاح تفتی حدیث پژوهی فقه و حقوق اسلامی/دانشکده الهیات/دانشگاه علامه طباطبایی
سعید قاسمی پرشکوه دانشگاه علاّمه طباطبائی تهران
زهره قربانی مادوانی دانشگاه علامه طباطبائی
بخشعلی قنبری دانشیار ادیان و عرفان دانشگاه آزاد تهران مرکز(مرکزی)
رقیه کاردل ایلواری حدیث پژوهی مدرس دانشگاه زنجان
علی کربلایی پازوکی
زهرا کرم زادگان دانشگاه علامه طباطائی - گروه زبان و ادبیات عربی
بیژن کرمی میرعزیزی قرآن پژوهی هیئت علمی
حسین کلباسی اشتری
روح الله محمدعلی نژاد عمران قرآن پژوهی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
محسن میری قرآن پژوهی عضو هیات علمی جامعه المصطفی ص العالمیه
مریم مرادی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات روسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی.
جلال مرامی قرآن پژوهی مدرس دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی میرکیائی
غلامرضا مستعلی
عباس مصلایی پور یزدی
مهدی مطیع
عبدالرضا مظاهری
داوود معماری عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی قزوین
علیرضا منوچهریان
میرسعید موسوی رضوی
نسرین موسیوند دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی
مریم نادری مدرس دانشگاه فرهنگیان
رضا ناظمیان
عبداله نصری
صفر نصیریان قرآن پژوهی دانش آموخته گروه شیعه شناسی و معارف اسلامی/دانشکده الهیات/پردیس فارابی دانشگاه تهران/قم/ایران
اشکان نعیمی قرآن پژوهی عضو هیات علمی/دانشگاه علامه طباطبائی
محسن نورائی قرآن پژوهی دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث. دانشکده الهیات و معارف اسلامی. دانشگاه مازندران
مهناز نوروزی گروه روسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبائی