اسلوب در نظریۀ ترتیب نزول نولدکه؛ چیستی و کارکردها

محسن نورائی؛ جواد سلمان زاده

دوره 9، شماره 31 ، تیر 1397، ، صفحه 7-27

https://doi.org/10.22054/ajsm.2019.27338.1371

چکیده
  نولدکه در نظریۀ ترتیب نزولش، از ابزارهای گوناگونی جهت کشف ترتیب نزول استفاده می‌کند. یکی از پرکاربردترین و بنیادی‌ترین ابزارهای او، اسلوب است. این نوشتار بر آن است تا با روشی توصیفی – تحلیلی، موارد استفادۀ نولدکه از این ابزار را شناسایی و مطالعه کرده و برداشت او از اسلوب و چگونگی به‌کارگیری آن در نظریۀ مذکور را تبیین و ارزیابی ...  بیشتر