بررسی دیدگاه‌های سید احمدخان هندی در تحدید قلمرو قرآن و سنّت

حسن رضایی هفتادر؛ محمد قاسمی شوب؛ صفر نصیریان

دوره 12، شماره 42 ، فروردین 1400، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/ajsm.2022.63790.1758

چکیده
  امروزه بحث قلمرو دین، از مباحث مهم در دنیای اسلام است. سید احمدخان هندی، اولین متفکری است که در تحدید قلمرو قرآن و سنّت به‌عنوان دو منبع مهم دین سخن گفته است. دیدگاه‌هایی که وی دراین‌باره ارائه کرده است، در چهار محور بررسی و ارزیابی می‌شود: سید احمدخان آیاتی از قرآن را که حاکی از قوانین دنیوی است، به معنایی مادی تأویل می‌کند؛ بر اساس ...  بیشتر