تجربه زیسته اضطراب مرگ پس از بازگشت دوباره به زندگی

لیلا ذوقی؛ ناهید سلطان آبادی

دوره 12، شماره 42 ، فروردین 1400، ، صفحه 151-173

https://doi.org/10.22054/ajsm.2022.67700.1834

چکیده
  این مطالعه باهدف تجربه زیسته اضطراب مرگ، قبل و پس از بازگشت دوباره به زندگی انجام گرفت. این پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی است. جامعه آماری پژوهش، تجربه‌کنندگان پدیده مرگ تقریبی حاضر در برنامه تلویزیونی زندگی پس از زندگی بودند که از بین آن‌ها تعداد 10 مصاحبه انتخاب و ثبت و ضبط شدند. اطلاعات به‌دست‌آمده با رویکرد 7 گانه کلایزی تجزیه‌وتحلیل ...  بیشتر