حدیث پژوهی
رهیافتی بر آسیب‌های فهم حدیث؛ مطالعة موردی زمینه‌ها و پیامدهای بی‌توجهی به مَصبِّ حدیث

علی حسن بیگی

دوره 13، شماره 44 ، فروردین 1401، ، صفحه 1-27

https://doi.org/10.22054/ajsm.2022.68799.1854

چکیده
  «فهم روشمند حدیث» در گرو کاربستِ «قواعد فهم» است. از سوی دیگر، صرف کاربستِ قواعد فهم، سبب تحقق فهم روشمند نمی‌گردد، بلکه توجه به آسیب‌های فهم نیز ضروری است. بی‌توجهی به آسیب‌های فهم، فهم روشمند حدیث را دچار اختلال، و پژوهشگر را از مقصود اصلی گوینده دور می‌کند. یکی از آسیب‌های فهم حدیث، بی‌توجهی به «مَصبِّ حدیث» ...  بیشتر