بررسی روابط متنی قرآن (مطالعة موردی سورة احقاف)

رضا مراد صحرایی؛ فاطمه نصرتی موموندی

دوره 5، شماره 14 ، فروردین 1393، ، صفحه 67-88

https://doi.org/10.22054/ajsm.2014.1297

چکیده
  چکیدهامروزه مطالعات میان‌رشته‌ای در تمامی علوم به‌ویژه علوم انسانی از اهمیّت زیادی برخوردارند. از جملة این مطالعات، می‌توان به مطالعات بین‌رشته‌ای علوم قرآنی و زبان‌شناسی اشاره کرد. هدف از پژوهش حاضر، ارائة یک نظریّة معنایی نظام‌مند برای توجیه روابط متنی موجود در قرآن می‌باشد. در این پژوهش، پژوهندگان به دنبال بررسی انسجام، ...  بیشتر