نویسنده = صحرایی، رضا مراد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روابط متنی قرآن (مطالعة موردی سورة احقاف)

دوره 5، شماره 14، بهار 1393، صفحه 67-88

رضا مراد صحرایی؛ فاطمه نصرتی موموندی