نویسنده = داوود معماری
تعداد مقالات: 5
1. خشم و مدیریّت آن در قرآن کریم

دوره 6، شماره 18، بهار 1394، صفحه 115-136

10.22054/ajsm.2015.1612

داوود معماری؛ رسول زمردی


2. مفسّران قرآن و فهم روشمندانه از متن

دوره 5، شماره 16، پاییز 1393، صفحه 7-34

10.22054/ajsm.2014.1327

داوود معماری؛ فاطمه خامدا


3. اسلوب منطوق و مفهوم و نقش آن در تبیین معارف قرآنی

دوره 5، شماره 14، بهار 1393، صفحه 149-173

داوود معماری؛ سجاد ابراهیمی


4. گونه‌شناسی ترس از منظر قرآن کریم

دوره 4، شماره 10، بهار 1392، صفحه 127-160

داوود معماری؛ رسول زمردی


5. احوال گنج قارون

دوره 3، شماره 8، پاییز 1391، صفحه 62-79

داوود معماری؛ مژگان آقایی