نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه امام خمینی قزوین

2 دانشجوی دانشگاه امام خمینی قزوین

چکیده

ترس، واکنشی هیجانی است که از تعبیر انسان از موقعیّت‌های تهدیدانگیز برای سلامتی او منشأ می‌گیرد.منبع و درک مخاطرات می‌تواند روانی یا جسمانی باشد.ترس مکانیزم دفاعی آدمی را بر می‌انگیزد و به عنوان علامت هشدار برای صدمة احتمالی جسمانی یا روانی عمل می‌کند. بنابراین، ترس یکی از مواهب الهی است و نقش بسزایی در زندگی انسان ایفا می‌کند و موجب حفظ حیات وانسان می‌شود و عدم وجود آن سبب بروز انواع اختلالات روانی و رفتاری می‌گردد. از دیدگاه قرآن کریم آنچه در هیجان ترس بیشترین اهمیّت را دارد، منبع ترس است. به این معنی اگر منبع ترس، تهدیدی واقعی باشدکه به اهداف و سلامتی انسان آسیب برساند، ترس پسندیده است، ولی چنانچه منبعث از عاملی غیرواقعی باشد و تهدیدی جدّی برایسعادت انسان نباشد، ترسی ناپسند خواهد بود. با این دیدگاه، قرآن کریم انواع هیجان ترس را بر شمرده و برای مدیریّت هر کدام راهکارهای ارزشمندی ارائه فرموده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Typology of fear in the Qur'an

نویسندگان [English]

  • davoud memari 1
  • rasoul zomorrodi 2

چکیده [English]

Fear is an emotional reaction which is rooted in a person’s interpretation of situations that seem threatening to his health. The source and perception of threats and dangers can be physical or psychological. Fear triggers the person’s defense mechanism and acts as a warning signal of probable or looming physical or psychological damage. Therefore, fear is a God-given gift and plays a significant role in a person’s life, safeguarding human beings. From the Quranic perspective the most important part of the emotional aspect of fear is the source. This means that if the source is a real threat that might harm a person’s health or undermine his goals, then the fear is acceptable, but if it is rooted in a unreal factor and does not threaten a person’s happiness and well-being, it is unacceptable. From such a perspective, the Qur'an cites different types of fear emotions and provides valuable strategies to manage each.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Qur'an
  • Hadith
  • emotion
  • fear
  • fear management
  • levels of fear