تحلیل ابعادشناسانة مسئولیّت‌پذیری در سبک زندگی اسلامی

مهدی سبحانی نژاد؛ حسن نجفی

دوره 5، شماره 16 ، مهر 1393، ، صفحه 151-170

https://doi.org/10.22054/ajsm.2014.1357

چکیده
  چکیده مسئولیّت‌پذیری در پیشرفت فرد و جامعه و نیز هدایت و سازندگی حیات سعادتمندانه آدمی، نقش مهمّی را ایفا می‌کند.هدف مقاله حاضر، تحلیل ابعاد مسئولیّت‌پذیری در سبک زندگی اسلامی است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی می‌باشد. به منظور گردآوری داده‌های لازم جهت نیل به اهداف پژوهش، منابع موجود و مرتبط با موضوع پژوهش و با استفاده از فُرم‌های ...  بیشتر

مصون‌سازی جامعه از مضرّات برنامه‌های انحرافی رسانه‌های نوین با توجّه به راهکارهای قرآنی

مهدی سبحانی نژاد؛ نجمه احمد آبادی آرانی؛ زهره عسگری

دوره 4، شماره 10 ، فروردین 1392، ، صفحه 103-126

https://doi.org/10.22054/ajsm.2013.5516

چکیده
  پژوهش حاضر با استفاده از روشتحلیلاسنادی، ابتدا به ترسیم مضرّات رسانه‌های دیجیتالی اقدام نموده، سپس با بهره‌گیری از آیات قرآن کریم به ارائة راهکارهایی در جهت مصون‌سازی جامعه از مضرّات مذکور پرداخته است. یافته‌ها نشان داد که مضرّات رسانه‌های نوین را می‌توان در ابعاد فردی (روحی ـ روانی)، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مورد بررسی ...  بیشتر