نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه شاهد

2 دانشجوی دانشگاه شاهد

3 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر با استفاده از روشتحلیلاسنادی، ابتدا به ترسیم مضرّات رسانه‌های دیجیتالی اقدام نموده، سپس با بهره‌گیری از آیات قرآن کریم به ارائة راهکارهایی در جهت مصون‌سازی جامعه از مضرّات مذکور پرداخته است. یافته‌ها نشان داد که مضرّات رسانه‌های نوین را می‌توان در ابعاد فردی (روحی ـ روانی)، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مورد بررسی قرار داد. عمده‌ترین راهکارهای مأخوذ از قرآن کریم در خصوص دفع مضرّات مذکور نیز به ترتیب در مضرّات فردی (روحی ـ روانی) شامل راهکارهایی چون تقوای حضور و ارتباطات متقابل اجتماعی و رویکرد معنویّت‌گرایی، در مضرّات اجتماعی شامل راهکارهایی چون ازدواج، پرهیز از شایعه‌پراکنی‌های رسانه‌ای با تأکید بر واقعیّت‌محوری،امر به معروف و نهی از منکر در مقابل انحرافات اجتماعی، در مضرّات فرهنگی شاملراهکارهایی چون آمادگی کامل برای تهاجمات فرهنگی، مدیریّت ارزشی در رسانه‌ها، منع از شیطان‌پرستی در مضرّات سیاسی شامل راهکارهایی چون تأکید بر هویّت حقیقی خود، استکبارستیزی، عبرت‌آموزی از سرنوشت گذشتگان و در مضرّات اقتصادی شامل راهکار اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از تجمّل‌پرستی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Immunizing the Society against theDamages of Deviant Programs of the Modern Media Based on Quranic Guidelines

نویسندگان [English]

  • mehdi sobhani nejhad 1
  • najleh ahmad abadi arani 2
  • zohreh asgari 3

چکیده [English]

Using documented analysis, the current research first illustrates the damages of digital media and then provides strategies for immunizing the society against them based on Quranic verses. Findings of the research showed that the damages of the modern media can be inspected and analyzed from personal (psychological), social, cultural, political and economic aspects. Among the main strategies extracted from the Qur'an for blocking those damages are piety, social interactions and spiritualism in the personal aspect, marriage, abstaining from rumor-spreading in media with a focus on realism, and enjoining the good and forbidding the evil in the social aspect, anticipating and preparing for cultural invasions, management based on values, and prohibiting Satanism in the cultural aspect, emphasizing the true identity of the self, fighting hegemony, and learning from the past in the political aspect, and adjusting consumption behavior and refraining from extravagance in the economic aspect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • damage analysis
  • Quranic implications