قرآن پژوهی
بررسی و نقد تأثیرپذیری قرآن از عهدین

باقر ریاحی مهر

دوره 12، شماره 43 ، مهر 1400، ، صفحه 235-261

https://doi.org/10.22054/ajsm.2022.68021.1842

چکیده
  وحی همان «پیام الهی به پیامبران جهت هدایت مردم» ‌پایه و قوام شرایع الهی و ارزنده ترین گوهر آسمانی بر دامن زمینیان است و با سرشت و سرنوشت آدمی پیوندی ناگسستنی دارد. در سده های أخیر با گسترش موج اسلام پژوهی در غرب، فرضیه اقتباس برخی از محتویات قرآن از متون دینی و ادبی گذشته نیز یکی از زمینه های فعالیت خاورشناسان قرار گرفت. تبیین ...  بیشتر