نویسنده = فتاحی زاده، فتحیه
تعداد مقالات: 2
2. روابط بینامتنی خطبة فدک با قرآن

دوره 7، شماره 22، بهار 1395، صفحه 95-132

فتحیه فتاحی زاده؛ فرشته معتمد لنگرودی