نظریة تصویب و تخطئه و تأثیر آن بر قرائت‌های مختلف از دین

وحید فضائلی

دوره 7، شماره 25 ، دی 1395، ، صفحه 73-92

https://doi.org/10.22054/ajsm.2017.8456

چکیده
  تصویب و تخطئه جزء یکی از احکام و لوازم اجتهاد می‌باشد. از نظر امامیه، امکان تخطئه در اجتهاد وجود دارد، به این دلیل که در واقع، حکم شارع وجود دارد، اما ممکن است مجتهد به حکم واقع نرسد. از نظر اهل تصویب، حکم تمام موضوعات وجود ندارد و در این موارد، امر تشریع به مجتهد واگذار شده‌است. آنچه مجتهد می‌گوید، حکم شارع است و به همین سبب، همیشه ...  بیشتر