نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث شهر ری، قم، ایران

چکیده

تصویب و تخطئه جزء یکی از احکام و لوازم اجتهاد می‌باشد. از نظر امامیه، امکان تخطئه در اجتهاد وجود دارد، به این دلیل که در واقع، حکم شارع وجود دارد، اما ممکن است مجتهد به حکم واقع نرسد. از نظر اهل تصویب، حکم تمام موضوعات وجود ندارد و در این موارد، امر تشریع به مجتهد واگذار شده‌است. آنچه مجتهد می‌گوید، حکم شارع است و به همین سبب، همیشه مجتهد، مصیب می‌باشد. نظریة تصویب ارتباط نزدیکی با بحث قرائت‌های مختلف دارد. کسانی که قائل به نظریة قرائت‌های مختلف می‌باشند، همانند اهل تصویب می‌گویند: «قرائت‌های مختلف و متفاوتی که از یک متن صورت می‌گیرد، همگی صحیح می‌باشد و امکان تخطئه وجود ندارد»، بازگشت نظریة تصویب و قرائت‌های مختلف به نظریة نسبیت می‌باشد. قرائت‌های مختلف متأثر از هرمنوتیک فلسفی می‌باشد. در این مقاله سعی داریم بطلان نظریة تصویب و صحت نظریة تخطئه را با روش آیات و روایات ثابت کنیم. در همین راستا، باید به چند سؤال پاسخ داد: 1ـ دلایل و مستندات قائلان به تصویب چیست؟ 2ـ دلایل امامیه بر ردّ تصویب و دفاع از تخطئه چیست؟ 3ـ آیا دیدگاه اهل سنت دربارة تصویب، همان مسئله قرائت‌های مختلف از دین است؟.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Theory of Tasvib (Approval) and Takhtaeh (Disapproval) and Its Impact on Different Interpretations of the Religion

نویسنده [English]

  • Vahid Fazaeli

M.A Student of jurisprudence and the foundations of the law of the nonprofit Quran and Hadith of Rey, Qom, Iran;

چکیده [English]

Tasvib (Approval) and Takhtaeh (Disapproval) are parts of the foundations of ijtihad. From Shiite’s point of view, there is a possibility for Takhtaeh because judicial orders by a judge might not be the same as religious orders. From Tasvib’s point of view, there is no order which covers all subjects, and that is why orders have been assigned to judges. Whatever a judge says is his decision, and that is why judges are always Mosib (true decision makers). There is a close relation between Tasvib Theory and the subject of Different Interpretations.  Those who believe in Theory of Interpretations, like those of Tasvib, hold that all the different interpretations of a given text are correct, and there is no possibility for disapproval. The reference of Theory of Tasvib and that of Different Interpretations is Theory of Relativity., and Different Interpretations Theory has been influenced by philosophical hermeneutics. This paper tries to disapprove Theory of Tasvib, and approve that of Takhtaeh through verses and hadiths. To this end, the following questions should be addressed: 1. what are the reasons of those accepting Theory of Tasvib? 2. What is the reason of Shiite in rejecting Tasvib and accepting Takhtaeh? 3. Is the point of view of Sunni regarding Tasvib the same as Different Interpretations?.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tasvib
  • Takhtaeh
  • Different Interpretations
  • Ijtihad