نویسنده = محمدجعفری، رسول
تعداد مقالات: 2
1. بررسی التفات در تفسیر «التحریر و التنویر»

دوره 9، شماره 30، بهار 1397، صفحه 101-140

10.22054/ajsm.2019.9857.1106

رسول محمدجعفری؛ مرضیه حیدری


2. بازپژوهی کارکردهای سیاق در تفسیر المیزان

دوره 7، شماره 24، پاییز 1395، صفحه 7-46

10.22054/ajsm.2016.8088

رسول محمدجعفری؛ حسن اصغرپور؛ مرتضی اوحدی