قرآن پژوهی
بازخوانی ماهیت نزول دفعی در تفسیر قرآن به قرآن

محمد پارسائیان

دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، ، صفحه 195-225

https://doi.org/10.22054/ajsm.2019.9673.1104

چکیده
  کیفیت نزول و تجلی قرآن کریم از مسائل مهم در علوم قرآنی است که از همان ابتدای نزول قرآن مورد پرسش مسلمانان و یهودیان قرار گرفته‌است و آیاتی از قرآن کریم نیز برای تبیین این مسئله نازل شده‌است. اما در این بین، ظاهر برخی از آیات قرآن اثبات‌کنندة نوعی نزول دفعی برای آن در شب قدر است که این مسئله با برخی آیات دیگر و نیز مسلمات تاریخی سازگاری ...  بیشتر