ارزیابی دیدگاه مفسران فریقین دربارة آیة میثاق

بیژن منصوری

دوره 7، شماره 24 ، مهر 1395، ، صفحه 47-72

https://doi.org/10.22054/ajsm.2016.8089

چکیده
  در آیات 172 و 173 سورة مبارکة اعراف، حکایتی نقل می‌شود که در تحلیل معنای آن‌ میان مفسران فریقین اختلاف وجود دارد. بعضی از مفسران این حکایت را تمثیل می‌دانند و آن را بر اساس نظریة تمثیل تفسیر می‌کنند و باور دارند که منظور آیات مذکور، جریان متعارف زندگی دنیایی و گرایش درونی انسان به خداست. اما برخی از آن‌ها این حکایت و خطاب نهفته در آن ...  بیشتر