نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

استادیار مرکز آموزش های عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

در آیات 172 و 173 سورة مبارکة اعراف، حکایتی نقل می‌شود که در تحلیل معنای آن‌ میان مفسران فریقین اختلاف وجود دارد. بعضی از مفسران این حکایت را تمثیل می‌دانند و آن را بر اساس نظریة تمثیل تفسیر می‌کنند و باور دارند که منظور آیات مذکور، جریان متعارف زندگی دنیایی و گرایش درونی انسان به خداست. اما برخی از آن‌ها این حکایت و خطاب نهفته در آن را واقعی می‌دانند. از نظر گروه دوم، عالمی وجود داشته که در آن، خداوند از همة بنی‌آدم بر وحدانیت و ربوبیّت خود پیمان گرفته‌است. البته میان گروه دوم در تفسیر این عالم تفاوت وجود دارد، بعضی آن را به عالم عقل، برخی به عالم ملکوت و عده‌ای هم به عالم ذرّ تفسیر می‌نمایند. غیر از دو نظریة تمثیل و عالم ذرّ، همة دیدگاه‌های دیگر تضعیف می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Consideration of View of Shiite and Sunnite Commentators Regarding Promise Verse

نویسنده [English]

  • Bizhan Mansouri

Assistant Professor of Islamic Knowledge at Khaje Nasireddin Toosi, Tehran, Iran

چکیده [English]

There is a story behind the verses 172 and 173 of blessed sura of Araf in which Shiite and Sunni commentators have different ideas.  Some of the commentators consider this story as an allegory and have commentated  upon  them as an allegory, and believe that the aim of above- mentioned verses is the ordinary course of mundane life and the inner tendency of man to God. In contrast, some consider the story and all its hidden details as something real . According to the view of the second group, there was a world in which God contracted with all humans on His unity and divinity. Of course, there are differences among the second group in interpreting that world. Some of them take it as the rational world, some as the celestial world, and some as the Zarr world. In this essay, the above theories have been analyzed and proved to be weak in terms of evidence except the allegory and Zarr world theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Promise
  • Zarr World
  • Celestial World