واکاوی آراء رجالی استاد محمّدباقر بهبودی

مرتضی نادری

دوره 3، شماره 6 ، فروردین 1391، ، صفحه 97-120

https://doi.org/10.22054/ajsm.2012.5486

چکیده
  ضعف راوی حدیث، راه‌های کشف این ضعف و ارتباط آن با درستی یا نادرستی انتساب حدیث به معصوم از مسائل اصلی دو علم «حدیث» و «رجال»هستند. در این مقاله، آراء رجالی استاد بهبودی پیرامون راه‌های کشف ضعف راویان حدیث بررسی شده‌است. این بررسی در خلال تبیین آراء وی درباره‌ی علل و اسباب پیدایش علم رجال، اصول رجالی شیعه و روش مؤلّفان ...  بیشتر

ناسازگارى عنوان ومعنون در « الأخبارالدّخیلة»

مرتضی نادری

دوره 1، شماره 1 ، دی 1389، ، صفحه 91-112

https://doi.org/10.22054/ajsm.2011.5444

چکیده
  «الأخبارالدّخیلة»اثرعلّامهمحمّدتقىشوشترى (م. 1374 ش.) بههدفاثباتمحرَّفوموضوع‌بودنبعضىاحادیثشیعهتألیفشدهاست. دراینمقالهپسازبررسىسخنانمؤلّفکتابپیرامونشمارىازاحادیث،نشاندادهشدهکهشواهدوىدروقوعایندوپدیدهدراحادیث،باعث یقین‏ واطمینان‏ نشدهو نیز بسندهنیست. نوشتارحاضردرچهاربخش«ناهماهنگىنامکتابودرون‏مایه‏اش»، ...  بیشتر