نوع مقاله : علمی- تخصصی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

«الأخبارالدّخیلة»اثرعلّامهمحمّدتقىشوشترى (م. 1374 ش.) بههدفاثباتمحرَّفوموضوع‌بودنبعضىاحادیثشیعهتألیفشدهاست. دراینمقالهپسازبررسىسخنانمؤلّفکتابپیرامونشمارىازاحادیث،نشاندادهشدهکهشواهدوىدروقوعایندوپدیدهدراحادیث،باعث یقین‏ واطمینان‏ نشدهو نیز بسندهنیست. نوشتارحاضردرچهاربخش«ناهماهنگىنامکتابودرون‏مایه‏اش»، «‏توجّه‌نکردنبهمعانىلغوىوظرایفادبى»، «دریافت‌نکردنِ مراد و هدف حدیث»، «تکیهبررأىشخصى» بهناسازگارىیاد شدهپرداختهاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Content and Title Mismatch in ‘al-Akhbābār al-Dakhilat’

نویسنده [English]

  • morteza naderi

چکیده [English]

Al-Akhbābār al-Dakhilat, written by ‘Allāmeh Mohammad Taqi Shūshtarī, aims at proving the fact that a number of Shiite traditions are altered (muharraf) and faked. After an analysis of the views of Shūshtarī concerning certain traditions, this paper argues that the evidence Shūshtarī offers is not adequate enough to substantiate his claim about the non-authenticity of these traditions. The present paper addresses this mismatch in four sections: “the mismatch between the title and the content of the book”, “inattention to lexical meaning and literary subtleties”, “incomplete understanding of the intention of the tradition” and “reliance on personal judgment”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mohammad Taqi Shūshtarī
  • Al-Akhbābār al-Dakhilat
  • altered tradition
  • faked tradition