تجلّی امثال قرآنی درمنظومه‌های فارسی

علی رفیعی جیردهی

دوره 3، شماره 6 ، فروردین 1391، ، صفحه 167-194

https://doi.org/10.22054/ajsm.2012.5489

چکیده
  امثال و حِکَم در هر زبانی چه از نظر معنی‌شناسی چه از نظر واژه‌شناسی از اهمیّت خاصّی برخوردار بوده و هست. امثال قرآنی نیز که سراسر آمیخته با حکمت است، از دیرباز مورد توجّه پژوهشگران علوم قرآنی قرار گرفته است. این توجّه از قرون اوّلیّه‌ی اسلامی تا زمان حاضر روز به روز رو به فزونی بوده است. توجّه به امثال قرآنی چنان مورد نظر بوده است که ...  بیشتر