مبانی دینی و تحلیل روان‌شناختی«صبر» با تکیه بر آیات قرآن کریم

فیرده حسین ثابت

دوره 3، شماره 8 ، مهر 1391، ، صفحه 95-113

https://doi.org/10.22054/ajsm.2014.5502

چکیده
  انسان اگر صبور نباشد، نمی‌تواند در برابر حوادث و ناملایمات کوبندة زندگی دوام آورد و سلامت روانی خود را حفظ کند و چه بسا در معرض اختلالات روانی قرار می‌گیرد. «صبر» مقاومت در برابر ناملایمات و دشواری‌های روزگار و موانع درونی است. میزان «صبر» افراد در طیِّ زندگی و در اثر حوادث مختلف می‌تواند کم یا زیاد شود. از این رو، آموزش ...  بیشتر