نمونه‌هایی از آرایة مشاکله در قرآن

اسماعیل تاجبش

دوره 4، شماره 11 ، تیر 1392، ، صفحه 43-58

https://doi.org/10.22054/ajsm.2013.5520

چکیده
  «مشاکله» آرایه‌ای مشهور در علم بدیع است. در این مقاله ده مورد از آیات قرآن کریم که در آنها این آرایه مجال ظهور یافته، بررسی و تحلیل و نظر مفسّران و قرآن‌پژوهان دربارة آنها نقل و تبیین شده است. جان کلام این است که اسناد مقوله‌هایی از قبیل «ذهن» و «ضمیر» و «نَفْس» و «روح» و «استهـزاء» و «نسیان» و ...  بیشتر