نام‌های قیامت در قرآن و سرِّ نامگذاری آنها

سید محمود طبیب حسینی

دوره 2، شماره 2 ، فروردین 1390، ، صفحه 51-84

https://doi.org/10.22054/ajsm.2011.5451

چکیده
  در قرآن کریم برای روز رستاخیز نام‌های زیادی به‌کار رفته که مشهورترین آنها «قیامت» است. گاه در منابع لغت همه‌ی این نام‌ها به روز قیامت معنا شده است و مترادف‌بودن آنها را القا می‌کند. گاه نیز با توجّه به ارتکازات ذهنی، معنای دقیق این نام‌ها از سوی مخاطبان دریافت نمی‌شود. در مقاله‌ی حاضر با تکیه به فرهنگ و لغت عربی و سیاق آیات ...  بیشتر