عناصر اعتقادی از نگاه قرآن و عهد جدید

عباس اشرفی؛ سهیلا رضایی

دوره 2، شماره 5 ، دی 1390، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/ajsm.2011.5476

چکیده
  مراد از کارکرد دین، مطلق خدمات و آثار دین در جامعه می‌باشد که این مقاله با هدف استخراج نگاه دینی به مقوله‌ی کارکرد اعتقادی دین از منظر قرآن و عهد جدید نگاشته شده و در آن نوع نگرش این ادیان نسبت به کارکرد اعتقادی دین به‌شیوه‌ی تطبیقی بررسی شده است. عهد جدید و قرآن در این نکته اشتراک دارند که تنها خدای واحد خالق، معبود و قابل پرستش است، ...  بیشتر