جایگاه ابزارهای ادبی – بلاغی در فهم واژگانی قرآن در روایات تفسیری اهل بیت (ع)

مریم توکل نیا؛ حسین خاکپور

دوره 10، شماره 34 ، فروردین 1398، ، صفحه 67-86

https://doi.org/10.22054/ajsm.2020.16648.1215

چکیده
  روایات تفسیری در زمینه فهم واژگانی بیانگر آن است که اهل بیت به تفسیرادبی قرآن پرداخته‌اند و در صدد فهماندن لغات غریب قرآن به مردم هستند زیرا گاهاً اکثر لغات یک آیه قابل فهم است و تنها یک واژه مبهم و دور از ذهن می‌باشد و نیاز به تفسیر دارد؛ لذا آن بزرگواران به تبیین همان یک واژه  می‌پرداختند. هدف از این مقاله بیان جایگاه اهل بیت (علیه ...  بیشتر