قرآن پژوهی
بررسی و تحلیل مفهوم قصـر در سوره نجم

حسن مجیدی؛ پروین تیموری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1396

http://dx.doi.org/10.22054/ajsm.2017.7652

چکیده
  در قرآن کریم آیات بسیاری در قالب قصر بیان شده است، اسلوب قصر و حصر از بابهای مهم علم معانی در میان اقسام علم بلاغت می باشد قرآن کریم این آرایه ادبی را با روش‌های گوناگون به کار گرفته است. این پژوهش با روش کتابخانه ای به بررسی شیوه های مهم قصر و راه های آن و تقسیمات مختلف آن اعم از قصر موصوف صفت بر حقیقتی و اضافی و بالعکس و تقسیم آن براساس ...  بیشتر

بررسی و تحلیل مفهوم قصر در سورة نجم

حسن مجیدی؛ پروین تیموری

دوره 8، شماره 26 ، فروردین 1396، ، صفحه 109-130

http://dx.doi.org/10.22054/ajsm.2017.8820

چکیده
  در قرآن کریم، آیات بسیاری در قالب قصر بیان شده که اسلوب قصر و حصر از باب‌های مهم علم معانی در میان اقسام علم بلاغت است. قرآن کریم این آرایة ادبی را با روش‌های گوناگون به‌کار گرفته‌است. این پژوهش با روش بلاغی به بررسی شیوه‌های مهم قصر و راه‌های آن و تقسیم‌های مختلف آن، اعمّ از قصر موصوف، صفت بر حقیقتی و اضافی و بالعکس و نیز تقسیم آن ...  بیشتر