نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار زبان وادبیات عربی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

در قرآن کریم، آیات بسیاری در قالب قصر بیان شده که اسلوب قصر و حصر از باب‌های مهم علم معانی در میان اقسام علم بلاغت است. قرآن کریم این آرایة ادبی را با روش‌های گوناگون به‌کار گرفته‌است. این پژوهش با روش بلاغی به بررسی شیوه‌های مهم قصر و راه‌های آن و تقسیم‌های مختلف آن، اعمّ از قصر موصوف، صفت بر حقیقتی و اضافی و بالعکس و نیز تقسیم آن بر اساس مقتضای حال مخاطب، یعنی افراد، تعیین و قلب به استناد کتب بلاغی و تفسیری می‌پردازد. مهم‌ترین هدف این تحقیق، دست یافتن به دقایق و نکات قصر در سورة نجم است. شناخت شیوة بلاغی قصر در فهم آیات قرآنی ضرورت تام دارد و بدون توجه به آن، بسیاری از معانی آیات الهی در پرده می‌ماند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Metaphoric Restriction (Ghasr) in Surah Najm

نویسندگان [English]

  • Hassan Majidi 1
  • Parvin Teimouri 2

1 Assistant Professor of Arabic Language and Literature, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

2 M.A of Arabic Language and Literature, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

چکیده [English]

Many verses in the Quran are expressed in a form of a metaphoric restriction (Ghasr). The style of the Ghasr is one of the main branches of semantics, from among different kinds of rhetoric. The Holy Quran has utilized this figure of speech in different ways. The present study investigates different important kinds of Ghasr: ways to achieve Ghasr, and its classifications including restriction of a noun modified by an adjective referring to a truth or a statement or vice versa. It also pays attention to its classification based on the addressee’s situation. That is to say, it pays attention to individuals and determines and inverses based on the rhetoric and interpretative books. The most important aim of this study is to achieve the niceties and details of Ghasr in Sura Najm. We should know that the rhetoric style of Ghasr in understanding verses of the Quran is absolutely necessary, and without which many meanings of divine verses will be hidden.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ways of Ghasr
  • Rhetoric Intention
  • Styles of Ghasr
  • Sura Najm