ارتباط معنایی تقوا و ریب در آیه 2 سوره بقره

حسین علوی مهر؛ بهزاد جلالوند

دوره 11، شماره 39 ، تیر 1399، ، صفحه 171-194

https://doi.org/10.22054/ajsm.2021.63161.1745

چکیده
  فحص و تدقیق در مباحث علم زبان‌شناسی به خصوص معنی‌شناسی، ابعاد گوناگون یک متن را گشوده و در معنایابی و مفهوم­سازی ترکیبات قرآنی، نقش محوری و اساسی را ایفا می­کند. در بیان مفسران از آیات ابتدایی سوره بقره چنین فهمیده می­شود که قرآن در هدایت و یا در لاریب بودن، صاحب جایگاه والایی است، اما براساس این مقال درک همنشینی ریب و تقوی در ...  بیشتر