تحلیل انتقادی منشأ پدیدآمدن و گونه‌شناسی رنج در تعالیم بودا و بررسی تطبیقی آن با آموزه‌های قرآن‌کریم و روایات

علی محمدی آشنانی؛ زهرا سیدی عسکری

دوره 12، شماره 42 ، فروردین 1400، ، صفحه 25-58

https://doi.org/10.22054/ajsm.2022.66104.1804

چکیده
  بر اساس تعالیم‌بودا، هر موجود زنده‌ای، رنج می‌برد ودر آموزه‌های قرآن نیز، انسان، در سختی و رنج، آفریده‌شده است؛براین اساس، گونه‌شناسی و یافتن عوامل آن‌ها، برای دستیابی به راه‌های برون‌رفت، لازم است. این یژوهش، با روش توصیفی تحلیلیو به‌صورت تطبیقی، این نتایج را مدلل ساخته است کهدر تعالیم بودایی، برخی عوامل همانند وابستگی و ...  بیشتر