بازخوانی روایات اسباب نزول آیات نخست سورۀ حجرات

داود اسماعیلی؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی

دوره 10، شماره 36 ، مهر 1398، ، صفحه 7-35

https://doi.org/10.22054/ajsm.2021.51277.1598

چکیده
  روایات اسباب نزول از دیرباز کانون توجه مفسران و اندیشمندان قرآن‌پژوه و از ابزارهای فهم مراد الهی به شمار آمده است. با این‌حال آسیب‌هایی مانند وجود تعارض سندی روایات تفسیری با یکدیگر یا ناسازگاری محتوایی آن‌ها با سیاق و تاریخ و اندیشۀ سلیم نیز متوجه این بخش از روایات است که موجب سلب اعتماد از آن‌ها می‏گردد. در این پژوهش روایات ...  بیشتر