بازخوانی روایات اسباب نزول آیات نخست سوره حجرات

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه اصفهان

10.22054/ajsm.2021.51277.1598

چکیده

چکیده
روایات اسباب نزول از دیرباز کانون توجه مفسران و اندیشمندان قرآن پژوه و یکی از ابزارهای فهم مراد الهی بشمار آمده است. با این حال آسیب هایی مانند وجود تعارض سندی روایات تفسیری با یکدیگر یا ناسازگاری محتوایی آنها با سیاق و تاریخ و اندیشه ی سلیم نیز متوجه این بخش از روایات است که موجب سلب اعتماد از آنها می گردد. در این پژوهش روایات ناظر بر سبب نزول پنج آیه ابتدایی سوره حجرات است. اسباب نزول این سوره صرف نظر از اختلاف تعابیر و تفاوت راویان بالغ بر چهارده گونه روایت متفاوت است که با ملاک قرار دادن ظواهر آیات و سیاق آیات می توان گفت هیچ یک از این روایات به طور مشخص نمی تواند ناظر به سبب نزول واقعی این آیات باشد هرچند با توجه به مضمون آیات نزول آنها در پی وقوع جریانی خاص که به درستی در روایات گزارش نشده است قابل تردید نیست. همچنین برخی روایات به گونه ای است که احتمال تصحیف یا تحریف آنها براساس انگیزه های کلامی دور از ذهن نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recitation of the narrations of the revelation of the first verses of Surah Al-Hujurat

نویسندگان [English]

  • davod esmaeili 1
  • mohammadreza hajiesmaeili 2
1 isfahan univercity
2 isfahan univercity
چکیده [English]

Abstract
The narrations of the causes of revelation have long been considered the focus of commentators and thinkers of the Qur'an and one of the tools for understanding the divine purpose. However, harms such as the conflict between the authenticity of the interpretive narrations and their content incompatibility with the context, history, and common sense are also evident in this part of the narrations, which deprives them of trust. In this research, the narrations of the observer are due to the revelation of the first five verses of Surah Al-Hujurat.The reasons for the revelation of this surah, regardless of the differences in interpretations and differences between the narrators of the fourteen different types of narrations, are different. However, according to the content of the verses of their revelation, there is no doubt about the occurrence of a specific current that is not properly reported in the narrations. Also, some narrations are such that the possibility of correcting or distorting them based on verbal motives is not far from the mind.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narrations cause descent"
  • "first caliph"
  • " second caliph"
  • "cells"
  • " interpretation"