ناسازگارى عنوان ومعنون در « الأخبارالدّخیلة»

مرتضی نادری

دوره 1، شماره 1 ، دی 1389، ، صفحه 91-112

https://doi.org/10.22054/ajsm.2011.5444

چکیده
  «الأخبارالدّخیلة»اثرعلّامهمحمّدتقىشوشترى (م. 1374 ش.) بههدفاثباتمحرَّفوموضوع‌بودنبعضىاحادیثشیعهتألیفشدهاست. دراینمقالهپسازبررسىسخنانمؤلّفکتابپیرامونشمارىازاحادیث،نشاندادهشدهکهشواهدوىدروقوعایندوپدیدهدراحادیث،باعث یقین‏ واطمینان‏ نشدهو نیز بسندهنیست. نوشتارحاضردرچهاربخش«ناهماهنگىنامکتابودرون‏مایه‏اش»، ...  بیشتر