بررسی و نقد شیوۀ تدبّر «سوره - واژه‌ محور» قرآن کریم

روح الله محمدعلی نژاد عمران؛ حمید نصرتی؛ فرزاد دهقانی

دوره 10، شماره 34 ، فروردین 1398، ، صفحه 173-203

https://doi.org/10.22054/ajsm.2020.48667.1575

چکیده
  تدبر دستوری همگانی است که انجام آن در قرآن برای عموم میسّر دانسته شده است؛ صاحب‌نظران علوم قرآنی در پی ساده‎ترین راه برای آموزش تدبر در قرآن به عموم مردم روش‌هائی را به دست داده‌اند. ازجمله روش‌های ارائه شده، شیوة سوره-واژه‎محور است. شیوه‌ای که برای تدبر در قرآن، تکیه محض بر واژه و یا بر یک سوره خاص نداشته؛ بلکه به‌صورت تلفیقی ...  بیشتر