واکاوی معنای «تُبْلىَ السَّرَائرُ» بر اساس آیۀ 9 سورۀ طارق با تکیه بر آراء مفسّران

حبیب الله حلیمی جلودار؛ فاطمه فضلیان

دوره 9، شماره 31 ، تیر 1397، ، صفحه 29-47

https://doi.org/10.22054/ajsm.2019.23006.1321

چکیده
  قرآن کریم برای روز قیامت نام‎های مختلفی برمی‎شمارد، از جملۀ آن نام‌ها، «یَوْمَ تُبْلىَ‎ السَّرَائرُ» است؛ یعنی «روزی که اسرار نهان انسان آشکار می‎شود». سؤالی که این مقاله بدان پاسخ داده است اینکه آیا اسرار نهان انسان‎ها برای همۀ خلایق آشکار می‎شود یا صرفاً برای خودِ انسان واضح می‎گردد؟ بامطالعه و بررسی تفاسیر ...  بیشتر