نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانش آموختۀ سطح 4 حوزۀ علمیۀ خواهران حضرت خدیجه، بابل، ایران

چکیده

قرآن کریم برای روز قیامت نام‎های مختلفی برمی‎شمارد، از جملۀ آن نام‌ها، «یَوْمَ تُبْلىَ‎ السَّرَائرُ» است؛ یعنی «روزی که اسرار نهان انسان آشکار می‎شود». سؤالی که این مقاله بدان پاسخ داده است اینکه آیا اسرار نهان انسان‎ها برای همۀ خلایق آشکار می‎شود یا صرفاً برای خودِ انسان واضح می‎گردد؟ بامطالعه و بررسی تفاسیر و کتب مربوط، دو نظر جلب توجّه نموده است یکی اینکه اسرار نهان هر انسانی برای تمام انسان‌ها علنی می‎شود تا اگر از خوبان است یا از بدان، همه بفهمند و از این طریق بر پاداش یا عذاب او افزوده گردد؛ دیگر اینکه صرفاً برای خودِ انسان آشکار می‎گردد تا از یک طرف قدرت پنهان کردن اعمال را از او سلب نماید و از طرف دیگر آنچه را فراموش کرده است به‌حساب آوَرَد. البتّه جدای از این‌که کدام معنا درست باشد می‎تواند در دنیا، هشداری برای انسان باشد که توان پنهان‌سازی اعمال را ندارد! نظر مختار با تکیه بر سیاق، روایات تفسیری و آراء مفسران و با تأکید بر رحمت و ستّاریت الهی این است که اسرار انسان، فقط برای خودِ انسان و تمام کسانی که از او و یا به او، خوبی یا بدی داشته‎اند آشکار می‎گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Meaning of "Tobleo Sarayer" Based on the Verse none of the Sura Tariq Regarding the Opinions of Interpreters

نویسندگان [English]

  • Habibollah Halimi Jellodar 1
  • Fatemeh Fazlian 2

1 Associate Professor of Hadith and Quranic Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran

2 Graduate of the 4th, The seminary of the sisters of Hazrat Khadijeh, Babol, Iran;

چکیده [English]

The holy Quran has given different names for the day of resurrection one of which is the day of Tobleo Sarayer, meaning when the secrets will be revealed. The question to be discussed in this paper is if these secrets will be revealed to all creatures of just to the person. After studying and analyzing the available books and interpretations, tow views stood out. One view is that the secrets of each person will be revealed to all people so that all find out if they are good or bad and, in this way, they will suffer more or will be rewarded more. Another view is that the secrets of each person will be revealed to themselves only so that they cannot deny their actions and whatever was forgotten to be calculated for or against them. Although which view can be true the idea can be a warning for humans in this world that they cannot hide the actions. Referring to Siagh, interpretive narrations, and opinions of interpreters and with an emphasis on the mercy and hiding act of God, Mokhtar believes that human secrets will be revealed to just to them and all those who were affected by or from their actions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • investigation
  • Tobleo sarayer
  • witnesses
  • imagination
  • hiding act
قرآن کریم
حسینى تهرانى، سید محمد حسین. (1381). ‏معاد شناسى. تهران: نور ملکوت قرآن‏‏.
حسینى شاه‎عبدالعظیمى، حسین بن احمد. (1363 ش). تفسیر اثنا عشرى‏. تهران: انتشارات میقات‏.
راغب اصفهانى، حسین بن محمد. (1412 ق). المفردات فی غریب القرآن. بیروت: دارالعلم.
رضوی، محمد امین. (1342 ش). تجسم عمل یا تبدل نیرو به ماده. تهران: آفتاب.
سبحانی تبریزی، جعفر. (1383 ش). منشور جاوید. قم: مؤسسۀ تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق.
صدر، سید محمد باقر. (1384 ش). دروس فی علم الاصول: الحلقه الاولی و الثانیه. قم: نصایح.
صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم. (1360). عرشیه. ترجمه: غلامحسین آهنی. تهران: مولی.
________. (1390 ش). سه اصل. بنیاد تهران: حکمت اسلامی صدرا.
________. (بی‎تا). اسفار. تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
طباطبایى، سید محمدحسین. (1417 ق). المیزان فى تفسیر القرآن. قم: دفتر انتشارات اسلامى.
طبرسى، فضل بن حسن. (1372 ش). مجمع البیان فى تفسیر القرآن. تهران: ناصر خسرو.
فراهیدى، خلیل بن احمد. (1410 ق). کتاب العین. قم: هجرت.
قمى، على بن ابراهیم. (1367 ش). تفسیر قمى. قم: دار الکتاب.
مجلسی، محمد باقر. (1404 ق). بحارالانوار. بیروت: الوفاء.
مدنی، سید جلال­. (1388). آیین دادرسی کیفری 1 و 2. تهران: پایدار.
مصطفوى، حسن. (1360). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
مطهری، مرتضی. (بی‎نا). مجموعۀ آثار. تهران: صدرا.
مکارم شیرازى، ناصر. (1374 ش). تفسیر نمونه. تهران: دار الکتب الإسلامیة.
موسوی خمینی، روح الله. (1389 ش). شرح حدیث جنود عقل و جهل. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.